پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

اجزای تشکیل دهنده فصل اول پایان نامه

اجزای تشکیل دهنده فصل اول پایان نامه

۱- مقدمه ۲- بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق) ۳- تاریخچه و سابقه موضوع (مسأله) تحقیق (پیشینه ی تحقیق) ۴- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵- اهداف تحقیق ۶- چارچوب نظری تحقیق ۷- مدل تحلیلی تحقیق ۸- فرضیه های تحقیق ۹- روش تحقیق ۱۰- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) ۱۱- قلمرو زمانی تحقیق ۱۲- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۱۳- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات) ۱۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵- محدودیت های تحقیق ۱۶- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

ارزیابی کیفیت محتوا