پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

اجزای فصل اول پایان نامه ارشد دکتری

اجزای تشکیل دهنده فصل اول در پایان نامه:

1- مقدمه 2- بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق) 3- تاریخچه و سابقه موضوع (مسأله) تحقیق (پیشینه ی تحقیق) 4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5- اهداف تحقیق 6- چارچوب نظری تحقیق 7- مدل تحلیلی تحقیق 8- فرضیه های تحقیق 9- روش تحقیق 10- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) 11- قلمرو زمانی تحقیق 12- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 13- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات) 14- روش تجزیه و تحلیل داده ها 15- محدودیت های تحقیق 16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق