پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

اصول انتخاب موضوع پایان نامه ارشد

رابطه بیان مسئله با عنوان (Topic) تحقیق پروپوزال پایان نامه ارشد

اولین گام در هر تحقیق، انتخاب یک عنوان است. برای انتخاب عنوان، فرمول و قاعده خاصی وجود ندارد. پژوهشگران با پالودن، تصحیح و محدود کردن عنوانهای انتخاب شده به سؤال و مسأله اصلی تحقیق نزدیک می شوند.

راههای انتخاب عنوان تحقیق

الف) تجارب شخصی

ب) کنجکاوی در اطلاعات منتشره از سوی رسانه ها

ج) بهره گیری از دانش قلمرو تخصصی

د) تمایل به حل یک مسأله

ه) فرصتها و تهدیدات پیش آمده

و) ارزشهای فردی

ز) زندگی روزمره

بعد از انتخاب یک عنوان از راههای بالا و یا دیگر راهها، پژوهشگر باید از تکنیکها و فنون لازم در جهت دستیابی به مسایل تحقیق تلاش کند.

فنون دستیابی به مسأله تحقیق در عنوان تحقیق

  • آزمون نظریه ها، مدلها و روشهای مطروحه در ادبیات قلمرو تخصصی
  • بحث بر سر ایده ها با دیگران
  • بکارگیری یک محتوای خاص
  • تعریف اهداف و خواسته ی مورد نظر از تحقیق

تبدیل موضوع به مسئله قابل تحقیق

موضوع تحقیق باید کاملا معین و تعریف شده باشد. چه بسا علاقه شما به موضوع ناشی از پیچیدگی آن و طرق گوناگون اندیشه درباره آن باشد. بهترین راه بررسی نظامند یک موضوع تقلیل آن به سؤال یا سؤالات قابل تحقیق است. این فرآیند تبدیل اندیشه ها به سؤالات و سپس جرح و تعدیل و پیرایش آنها و رسیدن به مسأله تحقیق شامل یک رشته آزمایش و خطاست. مراحل این فرآیند بدین شرح است:

مرحله اول: توجه به جوانب سؤال برانگیز موضوع

مرحله دوم: تعیین هدف تحقیق

مرحله سوم: بیان موضوع به صورت یک رشته سؤال

مرحله چهارم: ساختن فرضیه بر مبنای هر یک از پاسخهای احتمالی

در بعضی از منابع فارسی به جای «عنوان» از اصطلاح «موضوع» استفاده شده است. که به نظر برخی «موضوع» بیشتر بیانگر «مسأله تحقیق» می باشد. در حالی که «عنوان» چیزی کلی تر از «مسأله تحقیق» است.

اصول انتخاب موضوع پایان نامه ارشد

برای تنظیم عنوان تحقیق باید نکات زیر را رعایت کرد:

الف) عنوان تحقیق، باید شناختی دقیق و روشن از حوزه موضوع تحقیق را عرضه دارد و در عین داشتن ویژگی هایی نظیر صراحت، قاطعیت و اختصار، خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد.

ب) محقق باید آگاه باشد که نظم و ترتیب و کاربرد صحیح کلمات در عنوان تحقیق حائز اهمیت بسیار است.

ج) عنوان تحقیق باید در پرتو امکانات عملی و واقعیتها با توجه به اصول و موازین علمی، تهیه و تنظیم گردد، به عبارت دیگر، محقق باید در انتخاب عنوان یا موضوع تحقیق، واقع گرایی را بر آرمان گرایی ترجیح دهد.

د) محقق بایستی هنگام انتخاب موضوع یا عنوان تحقیق، از فرضها (فرضیه ها) یا سؤالهایی که در پی این موضوع خواهد آمد، آگاه باشد

به این موضوعات توجه کنید: موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

اصول انتخاب موضوع پایان نامه ارشد
5 (100%) 1 vote