Phd-proposal

اهداف تحقیق در پروپوزال با مثال

اهداف تحقیق در پروپوزال را چطور بیان کنیم؟

برای نوشتن پروپوزال اهداف باید به صورت واضح و دست یافتنی و قابل آزمون نوشته شود.

ویژگیهای اهداف تحقیق

اهداف تحقیق باید ویژگیهایی داشته باشند که تحقیق را به سرانجام خوبی برساند. این ویژگی ها در تمام بندها، کلمات و نهایتا مفهوم هدف های تحقیق باید گویا باشد.

ـ اهداف تحقیق باید بصورت مصدری مطرح شوند.

ـ اهداف قابل دستیابی باشند؛ بجز اهداف آرمانی تحقیق

ـ اهداف پژوهش باید در راستای سوالات، بیان مسئله و فرضیات تحقیق باشند.

ـ اهداف را معقول طراحی کنیم؛ طراحی اهداف به منظور القای احساسات زیبا، جلب تمجید داوران و اساتید و خوش آمدگویی دیگران نیست، اهداف را باید در حد تحقیق خودمان مطرح کنیم. برای مثال از نوشتن اهدافی مانند موارد زیر که پی اچ دی پروپوزال به کرات در ویرایش پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری و صنایع با آن مواجه بوده است، بپرهیزیم:

ـ تدوین استراتژی فدراسیون ورزشی کاراته ایران

ـ تدوین مدل کسب و کار شرکت نفت ایران

ـ طراحی مدل حکمرانی خوب در صنایع پتروشیمی ایران

همانطور که از مثال های زیبا اما توخالی پیداست، دستیابی به این اهداف بسیار فراتر از محدوده رساله دکتری یا کارشناسی ارشد مدیریت است؛ چه بسا چنانچه بزرگان و صاحبنظران روش تحقیق تاکید کرده اند، مسائلی مثل تدوین استراتژی که از امور کلان یک سازمان است نیاز به بررسی های چندین و چندساله توسط گروهی صاحبنظر دارد؛ با بودجه زمانبندی طولانی و لذا خارج از حوصله و توان یک پژوهش علمی دانشگاهی و تئوریک است.

اهداف پروپوزال ارشد و دکتری؛ اجرایی باشد یا نظری

ویژگی دیگری که در طراحی اهداف تحقیق باید به آن توجه داشت این است که اهداف پروپوزال دکتری و یا کارشناسی ارشد نباید حالت اجرا و پیاده سازی داشته باشد؛ بلکه در گستره نظری و تئوری علوم باید باشد. گرچه شاهد هزاران موضوع با مبحث پیاده سازی در پایان نامه های گرایش های مختلف مدیریت میباشیم؛ اما این امر از نظر کارشناسان روش تحقیق و صاحبنظرانی که به اصول و درستی و دقت در پژوهش متعتقدند، اشتباهی فاحش و محرز است؛ چرا که ما تنها در پروپوزال های کاری و پروپوزال های کسب و کار باید به طراحی اهداف و ایده ها در سطح پیاده سازی و عملیاتی و اجرایی بپردازیم.

در واقع، در سطح دانشگاهی ما با ایده و تئوری سروکار داریم و تمام اهداف باید از آن تبعیت کنند. گرچه منکر آن نیستیم که ایده ها باید به نتایج عملیاتی منتهی شوند، اما برعکس آن صادق نیست؛ یعنی محقق نمیتواند از سطح عملیاتی به ایده ها و تئوری ها دست بیابد؛ مگر اینکه خود صاحبنظر و کارشناس باشد.

فرق طرح اهداف پروپوزال دانشگاهی با پروپوزال کاری

همچنین  اشتباهی که در نوشتن پروپوزال های کاری و طرح های توجیهی و مانند آن که برای پیشبرد اهداف اجرایی و کاربردی سازمان ها و مجامع کاری و شغلی برای مثال نوشتن پروپوزال برای احراز سمت مدیریت فروش یک مجموعه بازرگانی و صنعتی دیده میشود نیز این است که بجای پرداختن به نکات اجرایی، پیاده سازی، عملیاتی و امکانسنجی های کاری و شغلی، به درج ایده ها و نظریه ها اکتفا میشود؛ که این صحیح نیست؛ چرا که فرض بر این است که شخص متصدی شغل، قبلا از مرحله ایده و نظریه گذشته است و در حال حاضر گام های اجرایی و پیاده سازی را می گذراند.

اهداف و فرضیه های تحقیق

اهداف و فرضیه ها و سوالات تحقیق در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و نیز دکترا باید همراستا باشند. تجربه پی اچ دی پروپوزال نشان میدهد که در ۴۰ درصد از ایرادات ویرایشی که از پروپوزال کارشناسی ارشد گرفته میشود، عدم تطابق فرضیات، اهداف و سوالات تحقیق است.

فرق اهداف و فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق حالت جمله کامل ندارند بلکه در حالت مصدری هستند. در یک مثال از اهداف و فرضیه های تحقیق میتوان اینچنین این تفاوت را مطرح کرد:

مثال فرضیه های تحقیق در پروپوزال دکتری مدیریت بازاریابی:

 1. استراتژی های بازاریابی خدمات بر ریسک های قیمتی خدمات  تاثیر گذار است.
 2. استراتژی های بازاریابی خدمات بر ریسک های کیفی خدمات تاثیر گذار است.
 3. استراتژی های بازاریابی آنلاین بر ریسک های کیفی فروش آنلاین تاثیر گذار است.
 4. استراتژی های بازاریابی آنلاین بر ریسک های ایمنی فروش آنلاین تاثیر گذار است.
 5. ریسک قیمتی خدمات ، بر اعتماد مصرف کننده به خدمات تاثیر گذار است.
 6. ریسک کیفی خدمات ، بر اعتماد مصرف کننده به خدمات تاثیر گذار است.
 7. ریسک های قیمتی و کیفی خدمات تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 8. ریسک های کیفی فروش آنلاین دارای تاثیری منفی بر اعتماد مصرف کننده آنلاین می باشد.
 9. ریسک های ایمنی فروش آنلاین دارای تاثیری منفی بر اعتماد مصرف کننده آنلاین می باشد.
 10. ریسک های کیفی و ایمنی فروش آنلاین تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 11. ریسک های قیمتی خدمات و ریسک های کیفی فروش آنلاین تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 12. ریسک های قیمتی خدمات و ریسک های ایمنی فروش آنلاین تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 13. ریسک های کیفی خدمات و ریسک های کیفی فروش آنلاین تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 14. ریسک های کیفی خدمات و ریسک های ایمنی فروش آنلاین تاثیر مثبت معناداری بر یکدیگر دارند.
 15. اعتماد مصرف کننده به خدمات ، تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد.
 16. اعتماد مصرف کننده به فروش آنلاین، تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد.

حال، اهداف باید همراستا و متقارن با این فرضیه باشند؛ برای مثال

ـ استراتژی های بازاریابی خدمات بر ریسک های قیمتی خدمات  تاثیر گذار است.

: تبیین اثرگذاری استراتژی های بازاریابی خدمات بر ریسک های قیمتی خدمات

در انتهای فرضیه، نقطه قرار میگیرد اما در پایان اهداف درج نقطه غلط است.

همچنین مدل مفهومی مبتنی بر فرضیات فوق، در شکل ۱-۱ درج شده است:

 

ترسیم مدل مفهومی تحقیق
شکل ۱-۱ ترسیم مدل مفهومی تحقیق

 

هدف علمی در پروپوزال

در پروپوزال یا در واقع فرم پروپوزالی که باید تکمیل شده و در اختیار دانشکده قرار گیرد، ممکن است بخشی بنام هدف یا اهداف علمی داشته باشیم، هدف از این بخش این است که اهداف را از دیدگاه تئوری و نظری که بر پایه یک نظریه علمی و چارچوب نظری باشد و مبنا و بیس معینی داشته باشد مطرح کنیم. برای مثال وقتی یک هدف را در حوزه بازاریابی شبکه ای مطرح میکنیم؛ روابطی بیان میشود که برگرفته از آرای تئوریک نظریه پردازی مثل کاتلر باشد. همچنین در این بخش میتوانیم به مبانی مقاله بیس مان اشاره کنیم.

اهداف اختصاصی پروپوزال

در هر تحقیق با یک سری اهداف سروکار داریم که ویژه تحقیق و پژوهشی ماست و بررسی های ما در آن مورد بصورت اختصاصی مطرح میشود.

اهداف آرمانی تحقیق چیست

منظور از هدف یا اهداف آرمانی تحقیق، اهدافی است که به چشم انداز پژوهش ما مربوط است و تحقق آن بصورت کامل محقق نخواهد شد اما جزء آرمان و آمال ما در مسیر حرکت پژوهش است.

هدف کاربردی چیست

اهداف کاربردی در پایان نامه به اهدافی گفته میشود که حالت عملیاتی داشته باشد و در عمل به اجرایی شده ایده های یک سازمان یا مجموعه منتهی شود.

هدف تحقیق را توضیح دهید

هدف تحقیق مجموعه به هم پیوسته و یکپارچه ای از خواسته های محقق برای انجام یک پژوهش است. علت انجام تحقیق محقق همین اهداف است؛ بطوریکه پس از انجام پایان نامه و پروپوزال، بتواند به آن ها دست یابد و نتایج عملیاتی و اجرایی به دست دهد.

تحقیق بدون فرضیه

در تحقیقات اکتشافی که محقق در پی یافتن و کشف اثرگذاری و روابط بین متغیرهاست، در ابتدای پژوهش فرضیه ای برای بررسی متصور نیست. ممکن است در مراحل بعد از پروپوزال، محقق به فرضیه ای برای آزمون و برازش دست یابد و به تحلیل آن بپردازد. در این تحقیقات محقق به اهداف و سوالات تحقیق در پروپوزال اکتفا میکند. در غالب پروپوزال های دکتری فرضیه ابتدایی در پروپوزال مطرح نمیشود؛ چه در پروپوزال داخلی و چه در پروپوزال هایی که جهت اپلای و پذیرش دانشگاه های خارجی ارائه میشود.

 

اهداف تحقیق در پروپوزال با مثال
5 (100%) 1 vote

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: