پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

آموزش صوتی مبحث بیان مسئله، زمینه اهمیت موضوعی تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق

در توضیح رادیویی و آموزش صوتی این بخش از پی اچ دی پروپوزال میشنوید:

۱. اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی، صاحبنظران، چارچوب تئوریک موضوع، دانشگاه و گروه دانشکده

۲. درک اهمیت و رابطه آن با مسئله تحقیق

۳. تعیین جایگاهی از تحقیق که دارای اهمیت بیشتری است و به تناسب آن درک روندی که باید در محتوای فصل دوم پایان نامه یا پیشینه تحقیق باید طی شود.

۴. اهمیت تحقیق چطور باید به اثبات برسد.

۵. درک خلاقیت موضوعی تحقیق و پایان نامه ارشد یا دکتری

۵. درک جای خالی ادبیات تحقیق یا همان گپ تحقیق که ضرورت و اهمیت پرداختن را تعیین میکند.

و بسیاری از توضیحات تلخیص شده دیگر

از زبان راوی دانش پی اچ دی پروپوزال

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: