پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

تعریف اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در یک نگاه کلی پژوهشگر اهمیت تحقیق خود را با نوع مسأله ای که انتخاب کرده است بیان می دارد، اما یک مشکل اصلی در برابر پژوهشگر قرار دارد و آن این است که باید مشخص کند این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. همین امر می تواند در ارایه طرح تحقیق، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نقش اساسی ایفا کند.

 اهمیت تحقیق از نظر تئوری

بحث درباره اهمیت موضوع تحقیق از نظر تئوری اغلب به صورت استدلالی است و در سایه بررسی ادبیات مربوط پدیدار می گردد. پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش کلاسیک و ادبیات موجود اهمیت تحقیق خود را به اثبات برساند. او برای این کار باید نشان دهد که تحقیق مزبور از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسایل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع تحقیق باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به ادبیات و نظریه های موجود به اثبات برساند. اغلب پژوهشگران در مطالعات خود متوجه جای خالی موضوعی در ادبیات می شوند که تحقیق مزبور می تواند این کمبود را جبران کند. اگر تحقیق در زمینه ای است که تئوری سیر تکاملی خود را پیموده است در آن صورت تحقیق می تواند آزمون مهمی از تئوری یا موجب بسط و گسترش آن باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسشهای خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین بکار گرفته اند تنظیم نماید، ولی داده ها از گروه های متفاوت جامعه دیگری و بدون تردید در زمان دیگری جمع آوری می شود از این رو نتایج حاصل از تحقیق می تواندموجب گسترش تئوری پیشین گردد و سرانجام اینکه امکان دارد موضوع تئوریک را به شیوه ای ظریفتر بیان کرد…

اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورتهای سازمانی

می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظران و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند اهمیت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره آن استدلال کرد. ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تأکیدی که به وسیله متخصصان و صاحب نظران می شود، بیان کننده این است که تحقیق مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردار است. ( مطالعه چند نمونه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال )