پی اچ دی پروپوزال

تعمیم پذیری در تحقیق چیست

تعمیم پذیری در تحقیق چیست

ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮی در تحقیق ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‪ در ﺳﺎﻳﺮ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد‪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن راه ﺣﻞﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ‫ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮدی ﻛـﺮدن ﭼﻨـﻴﻦ داﻧـﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ اﮔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻳﻚ ﻣﺤﻘـﻖ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫـﺪ‪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ در ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪی‪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ‪ آﻧﮕﺎه ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎی ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻌﻤـﻴﻢﭘـﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸـﺘﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ارزش آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂﻫـﺎ‪ وﺿـﻌﻴﺖﻫـﺎ ﻳـﺎ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ و در ‫ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داد‪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل‪ ﻫﺮﭼﻪ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ ‫وﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫـﺪ‪ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدی ﺑـﻪ ‫ﭘﮋوﻫﺶ در ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ و وﺿـﻌﻴﺖﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪﻛـﺎرﺑﺮد ‫دارد‪ اﮔﺮﭼﻪ‪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪودی‪ ارزش ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲدﻫﺪ؛اﮔـﺮ ﺑـﻪﻃـﻮر ‫ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ‪

امیدوارم پاسخ خلاصه ای برای تعمیم پذیری در تحقیق دریافته باشید و چیستی و چیست بودن آن را درک نموده باشید.