پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

تفاوت ادبیات تحقیق با پیشینه تحقیق

تفاوت ادبیات تحقیق با پیشینه تحقیق

در بیان تفاوت ادبیات تحقیق با پیشینه تحقیق Literature review در فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد و نیز رساله دکتری مدیریت و رشته های دیگر، باید ذکر کرد که ادبیات تحقیق چارچوب نظری و ادبیات موضوع است که به بررسی نظری و مفهومی متغیرها و روابطشان در موضوع ما می پردازد. به این ترتیب که آرا و نظرات صاحبنظران در رابطه با موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتری را در این بخش بیان میکنیم؛ در حالیکه در پیشینه تحقیق، محقق تعدادی از منابع مرتبط با پژوهش خود را ذکر میکند. مقالات، گزارش ها ،کتابها و دیگر نوشته های علمی از اهم پیشینه و سوابق تحقیق هستند. در واقع میتوان گفت که مرور ادبیات تحقیق نیز بصورت مفهومی به معنای بررسی پیشینه پژوهش است؛ همچنین خودِ پیشینه نیز نوعی ادبیات پژوهش تلقی میشود، اما در اصطلاح معنای متفاوت و متمایزی برای آن قائل شده اند. معمولا پیشینه تحقیق را در دوره دکتری به صورت تطبیقی و مقایسه ای بیان میکنند. همچنین در مقالات علمی پژوهشی معتبر نیز این شکل از اجرا به چشم میخورد. اما در پایان نامه کارشناسی ارشد معمولا به شکل مرور پیشینه و بیان آن در جداول مشخص، ذکر میشود. در زبان انگلیسی تمایز و تفاوتی بین دو عبارت پیشینه و مرور ادبیات قائل نیستیم (Literature review)

لینک دانلود رایگان یک نمونه پیشینه و سابقه تحقیق

مقالات آموزشی مرتبط