پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

تفاوت بیان مسئله و ضرورت تحقیق

تفاوت بیان مسئله و ضرورت تحقیق

فرق بیان مسئله با ضرورت و اهمیت تحقیق که در پروپوزال یا فصل اول پایان نامه نوشته می شود در این است که بیان مسئله به توصیف موضوع، تبیین بخشی از چارچوب نظری مرتبط با مسئله، بیان مجهولات و نقاط ابهام موضوع می پردازد. همچنین علت انتخاب موضوع نیز در بیان مسئله طرح میشود. محقق در بیان مسئله به تبیین مسئله وار موضوع میپردازد. اما در بخش ضرورت و اهمیت موضوع، پژوهشگر از منظرهای مختلفی به دلایل اهمیت داشتن موضوع انتخابی پژوهش میپردازد. محقق مطرح میکند که شکاف تحقیقی موضوع انتخابی چیست، تحقیقات گذشته درباره موضوع تحقیق از چه منظری دچار کاستی بوده اند، نقاط مثبتی که در پژوهش حاضر از نظر انتخاب مطالعه موردی وجود دارد کدامند و اساسا چه ضرورتی در جامعه وجود دارد که این پژوهش میتواند پاسخ مناسب و کاربردی به آن ارائه دهد.

مقالات آموزشی مرتبط