پی اچ دی پروپوزال

جمع آوری داده فصل چهار پایان نامه

جمع آوری داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم پایان نامه

 پیش از جمع آوری داده ها باید هر نوع ابزار اندازه گیری مورد نیاز شناسایی و حتی بسط داده شود ، یا اگر قرار است داده ها در شرحی توصیفی بیاید ، پژوهشگر باید آنها را برای یاداشت برداری میدانی سازماندهی کند . اگر تحقیق مربوط به قوم نگاری است محقق باید داده ها را از طریق شیوه هایی مانند مصاحبه و مشاهده جمع آوری کند . اگر تحقیقی تجربی (آزمایشی) صورت گیرد تدابیر پیش از فرایند جمع آوری داده ها یا در حین آن اجرا یا دستکاری می شود . در اصل ، در این مرحله ی آزمایش اجرا و اندازه گیریها انجام می گردد . در مورد زمینه یابی ها از ابزارهای اندازه گیری، مانند آزمونهای پیشرفت تحصیلی با پرسشنامه ها استفاده می شود . اگر ابزارها مشخص شده باشد باید پیش از جمع آوری داده های اصلی تحقیق آزمایش شود. سپس داده ها باید برای تجزیه و تحلیل ، تلفیق ، کدگذاری و آماده شود. زمانی که ابزار گردآوری داده ها در فصل چهارم پایان نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته است، باید جواب های مصاحبه کدگذاری شود و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار قرار گیرد.

همچنین شما میتوانید برای بدست آوردن شاخص ها و متغیرهای دقیقتر پرسشنامه محقق ساخته در فصل چهارم پایان نامه که همان فصل آماری تحقیق است، از مصاحبه بهره بگیرید.

مصاحبه میتواند شاخص ها را به شما بدهد و سپس شما با داشتن این شاخص ها میتوانید خیلی راحت به طراحی پرسشنامه محقق ساخته خود اقدام کنید.

سعی کنید شاخص ها و همچنین سوالات پرسشنامه را طوری دسته بندی کنید که معلوم باشد هر سوال مربوط به چه فرضیه یا سوال یا هدفی از پروپوزال یا پایان نامه است.

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: