پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

دلایل نوشتن پیشینه تحقیق

دلایل نوشتن پیشینه تحقیق

١. قراردادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی: برای افزودن به دانش موجود، در هر زمینه ای محقق باید رابطهی تحقیق خود را با دانش موجود در آن زمینه بیان کند. بر این اساس محقق بیان می کند که تحقیقات قبلی چه سهمی در روشن شدن مسأله مورد بررسی داشته و تحقیق کنونی چه نقشی در گسترش دانش دربارهی مسأله ی مورد بررسی خواهد داشت.

٢. اجتناب از دوباره کاری: بررسی کامل پیشینه، محقق را قادر می سازد که از تکرارهای ناخواسته خودداری کند. اگر تحقیق مشابهی صورت گرفته باشد، ممکن است محقق عمدا بخواهد تحقیق را برای اطمینان از نتایج آن تکرار کند. یک تحقیق که با روش مشابهی صورت گرفته، ولی به نتایج معنی داری نرسیده است را می توان با تجدید نظر در بیان مسأله یا روش اجرا، تکرار کرد.

٣. امکان پذیری اجرا: مرور تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است، می تواند سؤالاتی در مورد قابلیت به کار گیری یافته های آن در فرهنگ های دیگر برانگیزد. نتایج به دست آمده از یک تحقیق انجام یافته در فرهنگ خاص نمی تواند به طور خودکار در مورد فرهنگ های دیگر به کار گرفته شود، چنانچه در دهه های اخیر نیز تأکید قابل توجهی بر بررسی های میان فرهنگی شده است.

۴. جهت دهی تحقیقاتی: مطالعه تحقیقات پیشین، محقق را در صورت بندی سؤالات تحقیقاتی که نسبت به بررسی های گذشته گام منطقی بعدی تلقی می شوند، کمک می کند. بسیاری از اوقات نتایج بخشی از یک تحقیق، پژوهشگر را به سمت جدیدی هدایت می کند. در برخی از موارد، محققان در بخش نتیجه گیری گزارش تحقیقاتی خود، سؤالات جدیدی را که پدید آمده اند، مطرح می کنند. یک راه ثمربخش برای وسعت بخشیدن به بررسی ها، معرفی متغیرهای جدید، برای کنترل بیشتر و شناسایی اثرات متقابل بین متغیرهاست.

۵. تعریف و تعیین حدود مسأله: محقق با بررسی پیشینه، ابتدا با تحقیقات عمده و گستره ی موضوع مورد مطالعه آشنا می شود. سپس با توجه به مفاهیمی که در مورد این موضوع یافته است، موضوع های فرعی آن را مشخص کرده و مسأله تحقیق را تحدید می کند. بررسی پیشینهی پژوهش نه فقط محقق را کمک می کند تا همه ی متغیرهای مربوط را در کار پژوهشی خود مدنظر قرار دهد، بلکه به ترکیب و تلفیق خلاقانه ی اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه های قبلی صورت گرفته، نیز کمک می کند؛ به عبارت دیگر، بررسی پیشینه ی تحقیق، چارچوب بنیادی مناسبی برای ادامه ی پژوهش فراهم می سازد. پیشینه تحقیق به مانند پلی میان مبانی نظری و تجربی، عمل می کند.

۶. تدوین فرضیه مناسب: فرضیه، جواب موقتی پژوهش است و پژوهشگر نمی تواند برای مسأله پژوهش خود، هر جوابی را بنویسد. جواب باید مستند و دارای چارچوب علمی باشد. پژوهشگر به کمک پیشینه مطالعاتی، متوجه می شود که فرضیهی پژوهش او، مبانی علمی دارد یا نه؟ بنابر این، بررسی دقیق پیشینه ی تحقیق، مبنایی برای تدوین نوعی چارچوب نظری جامع فراهم می کند که از طریق آن، فرضیه های پژوهش می توانند برای آزمون تدوین شوند.

۷. انتخاب مدل مناسب: یکی از مهمترین کاربردهای بررسی پیشینه، تشخیص مدل یا مدل های نظری است که متناسب با داده های پژوهش می باشد. از آنجا که برای انجام تحقیقات کاربردی، می بایست یک تئوری یا مدل را انتخاب نماییم و مورد ارزیابی قرار دهیم، لذا مهمترین قسمت انجام اینگونه تحقیقات انتخاب مدل مناسب می باشد. چرا که مدل، جهت دهنده و محدود کننده ی دامنه تحقیق است و عمدتا به عنوان پایه و زیربنای تحقیق بر شمرده می شود.

۸. شناسایی متغیرهای مرتبط با تحقیق: یکی از اهداف بررسی پیشینه ی پژوهش آنست که مطمئن شویم، متغیرهای مهمی که در تحقیقات گذشته بر مسأله تأثیر گذارند، نادیده گرفته نشده اند. احتمال دارد که برخی از متغیرهای بسیار مهم در مصاحبه ها مطرح نشده باشند یا کارکنان نتوانسته باشند آنها را تصریح کنند، یا از تأثیر آنها آگاه نبوده اند یا متغیرها آنقدر برای مصاحبه شوندگان بدیهی بوده اند که به طور خاص آنها را مطرح نکرده اند. اگر متغیرهایی وجود داشته اند که در خلال مصاحبه ها مشخص نشده اند، اما مسأله را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهند، پس بدون در نظر گرفتن آنها پژوهش کاری بیهوده است.

 بررسی پیشینه تحقیق در پایان نامه، پروپوزال، مقاله، سمینار و پروژه های تحقیقاتی، اطلاعات مربوط به متغیرهایی که مهم یا غیر مهم بودن آنها مشخص شده باشد را برای پژوهشگر مهیا می کند. پیشینه مطالعاتی، مشخص می کند که متغیر را، کی و چگونه اجرا و کدام را دستکاری یا کنترل کنیم. همچنین پیشینه تحقیق باعث عملیاتی کردن متغیرها و شناسایی متغیرهای مهم به اثبات رسیده یا نرسیده می شود و پژوهشگر را یاری می دهد و به طور کلی در همه زمینه ها، به پژوهشگر یک بینش اجرایی می دهد و باعث می شود پژوهشگر اطلاع لازم و کافی درباره آنچه انجام داده، کسب نماید. در نهایت باعث تشخیص روابط بین متغیرهای مورد مطالعه و تدوین فرضیه های پژوهش می شود.

۹. انتخاب روش شناسی و ابزار اندازه گیری دقیق: مرور تحقیقات پیشین می تواند برای محقق انگیزه ای باشد تا دریابد شیوه هایی که در تحقیقات گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند، می توانند برای حل مسأله ی تحقیقاتی دیگر مناسب باشند یا خیر، یا یک بررسی مشابه می تواند در زمینه یا حوزهی متفاوت و یا با گروه های متفاوت آزمودنی انجام یابد یا خیر؟ با بررسی پیشینه ی تحقیق می توان از روشهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی از جمله ابزار اندازه گیری، روش تحقیق و امثال آن، آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد.

امروزه یکی از چالش های اساسی تحقیق در کشور ما انجام تحقیقات با روش کاملا مشابه و عمدتا مبتنی بر پرسشنامه است. افراد بدون توجه به موضوع و سؤالات تحقیق، از ابزار پرسشنامه ای استفاده می نماید و روش تحقیق آنها ثابت، کمی و پیمایشی است. بررسی دقیق پیشینه می تواند گامی مؤثر در شناسایی روش شناسی مناسب و نیز انتخاب یکی از ابزارهای متناسب با سؤالات باشد. براین اساس پژوهشگر می تواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب کرده، نارسایی های احتمالی روش شناختی مشهود در تحقیقات قبلی را منظور داشته، در تدوین و اجرای طرح تحقیق خود آن را برطرف کند.

۱۰. شناسایی جامعه مناسب و تعیین حجم نمونه مورد نیاز: بررسی پیشینه به محقق کمک می کند تا جامعه ای که تحقیق حاضر می بایست در آن انجام شود را شناسایی نماید. همچنین پیشینه مطالعاتی باعث افزایش بینش و مهارت پژوهشگر در تعیین حجم نمونه می شود، زیرا اصولا یکی از راه های تعیین حجم نمونه، استفاده از پژوهش های دیگران است که با موضوع مورد پژوهش ارتباط مستقیم دارد. در این حالت، میانگین حجم نمونه حداقل سه پژوهش، برابر نمونه تقریبی پژوهش جدید است.

۱۱. انتخاب روش تجزیه و تحلیل مناسب: یکی دیگر از عارضه های تحقیقاتی کشور ما، به کارگیری آزمون و نرم افزار مشابه و ثابت می باشد. بررسی پیشینه تحقیق کمک می کند تا محقق بسته نرم افزاری و نوع آزمون مناسب را انتخاب نماید. برخی اوقات محققین و خصوصا دانشجویان در پایان نامه ها و رساله های خود به علت نا آشنایی با بسته های نرم افزای خاص، کار را به روشی مشابه و با استفاده از نرم افزارهایی همچون SPSS انجام می دهند که این کار محقق را از دستیابی به نتیجه واقعی باز می دارد. البته باید بیان داشت بررسی پیشینه دقیق قبل از شروع و یا در ابتدای انجام تحقیق، می تواند به محقق کمک کند تا ابزار و آزمون مناسب را شناسایی نماید و محقق در صورت مشخص نمودن عدم توانایی خود، همکاران و سایر متخصصین در به کارگیری این بسته نرم افزاری، موضوع و یا مسیر تحقیق خود را تغییر دهد. البته انتظار در مجامع علمی یادگیری آن بسته نرم افزاری است، اما در صورتی که فرد ناتوانی خود در یادگیری آن را اعلان نماید، تغییر مسیر و موضوع اقدامی مناسب است

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: