پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

راه حل انتخاب پیشنهاد موضوع پایان نامه

راه حل هایی برای انتخاب پیشنهاد موضوع پایان نامه

بسیاری از ما در انتخاب موضوع پایان نامه، موضوع مقاله، سمینار و دیگر تحقیقات علمی و پژوهشی با چالش هایی همراه بوده ایم و گاها در انتخاب مسائل دچار تردید بوده ایم، یکی از راهکارهایی که به انتخاب موضوع پایان نامه کمک میکند، درک نیازها و ضرورتهایی است که سازمان ها با آن روبرو هستند؛ با مطالعه مروری نوشتار زیر نگاه وسیعتری از رویه انتخاب عنوان و پیشنهاد موضوع به دانشگاه دست می یابیم؛ به طوری که با درک مسائل کلان سازمان بتوانیم نگرش همه جانبه تری در مبحث پیشنهاد موضوع داشته باشیم. همچنین با جستجوی انگلیسی معادل های لاتین عناوین که ذیلا آورده شده است، در خصوص انتخاب موضوع از بین مقالات ISI هم بهتر میتوانیم نتیجه بگیریم

مسایل کلان سازمان را می توان در دو محور کلی زیر مورد توجه قرار داد:

الف: محور مسایل ساختاری محتوایی

ابعاد سازمان در دو گروه طبقه بندی می شوند: ساختاری (structural) و محتوایی (contextual).

ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمانها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد. مانند رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیارات، پیچیدگی، درجه تمرکز، حرفه ای بودن و نسبتهای پرسنلی.

ابعاد محتوایی، معرف کل سازمان هستند که بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند و می توانند مبهم باشند زیرا آنها نشان دهنده سازمان و محیطی هستند که ابعاد ساختاری در درون آن قرار می گیرند. مانند اندازه یا بزرگی سازمان، نوع تکنولوژی، محیط، هدفها و استراتژی، فرهنگ.

برای ارزیابی و درک سازمان، بررسی هر دو بعد ساختاری و محتوایی ضروری است

ب: ابعاد رفتاری

عملکرد سازمانها، تابع وضعیت منابع انسانی آن و رفتار آنهاست که با چهار متغیر اصلی بهره وری (Productivity) غیبت از کار (Absenteeism) جابه جایی کارکنان (Turnover) و رضایت شغلی (Job Satisfaction) در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی قابل بررسی است (رابینز،۱۳۷۷، ۶۵-۶۴)

(بهره وری به عنوان نسبت ستاده به داده ها که با دو مؤلفه اثربخشی (Effectiveness) و کارایی (Efficiency) قابل سنجش است)

و در نهایت انتظار می رود بتوان با بکارگیری نتایج تحقیقات در ابعاد ساختاری – محتوایی و رفتاری چهار هدف عمده و مرتبط با هم را در علم مدیریت برآورده ساخت:

  • کاهش زمان
  • کاهش هزینه های زاید
  • افزایش کمیت
  • ارتقاء کیفیت (محصول، خدمات، مسایل انسانی، محیط کاری و…)