پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

طراحی پرسشنامه مراحل روش و انواع

آموزش صوتی نکات طراحی پرسشنامه محقق ساخته؛ آموزش انواع پرسشنامه، روش و مراحل ساخت و طراحی پرسشنامه های آماری

در این بخش از راوی دانش با آموزش ساخت پرسشنامه همراه هستید. طراحی و ساخت پرسشنامه مراحلی دارد. در این بخش بصورت آنلاین میتوانید آموزش طراحی پرسشنامه آماری برای پایان نامه را بشنوید. با اصول طراحی و ساخت پرسشنامه آشنا شوید. این آموزش ها رایگان میباشد و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فراهم شده است.

طراحی پرسشنامه را میتوان در فایل WORD – PPT و اکسل انجام داد. در پاسخ به اینکه چگونه پرسشنامه الکترونیکی بسازیم باید گفت که شما میتوانید از طریق گوگل فرم این کار را به راحتی انجام دهید. شاخص ها و گویه ها را تعیین کنید، طیف و مقیاس را طراحی کنید و امکان پاسخ یکبار و چندبار نیز توسط یک پاسخ دهنده را تنظیم کنید. همچنین ساخت پرسشنامه در تلگرام هم با استفاده از طرح پریمیوم آن امکانپذیر است که تمام این موارد را پی اچ دی پروپوزال نیز میتواند علاوه بر آموزش، برای شما طراحی و انجام دهد.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از توزیع پرسشنامه معمولا از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS استفاده میشود.

روی همین سایت؛ پی اچ دی پروپوزال؛ نمونه پرسشنامه های رایگان برای دانلود آنلاین وجود دارد.

در این پرسشنامه ها علاوه بر آشنایی با فرمت و ساختار کلی پرسشنامه، میتوانید با مواردی مانند نمونه متن ابتدای پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد، نمونه سوالات و پرسش های پرسشنامه، در طیف های مختلف مانند طیف لیکرت آشنا شوید.

در فایل صوتی که در همین صفحه از پی اچ دی پروپوزال میتوانید بشنوید، با آموزش مراحل طراحی پرسشنامه همراه خواهید بود تا خودتان بتوانید یک پرسشنامه بسازید. با همین پرسشنامه میتوانید در گوگل داک هم پرسشنامه خود را آن لاین ثبت کنید.

پرسشنامه شما باید روایی و پایایی داشته باشد. در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، معمولا روایی پرسشنامه به شیوه اتفاق نظر اساتید هست و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS سنجیده میشود.

اصول روش تحقیق را در آموزش های صوتی روای دانش پی اچ دی پروپوزال بشنوید.

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: