پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فصل سوم پایان نامه شامل چه مواردی است

برای نوشتن فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و نیز دکترا، ذکر بندهای اساسی تحقیق و تفسیر متدولوژی پژوهش ضروری هستند:

از بخش های مرسوم و رایج در نگارش فصل سوم پایان نامه میتوان مواردی چون:

ـ مقدمه روش تحقیق

ـ روش تحقیق

ـ شاخص های کاربردی متدولوژی

ـ جامعه آماری تحقیق

ـ روش نمونه گیری تحقیق

ـ قلمرو پژوهش؛ قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی

ـ مدل تحقیق

ـ ابزار گردآوری داده ها

ـ روش تجزیه و تحلیل آماری

ـ خلاصه و جمع بندی فصل

 

 

 

مقالات آموزشی مرتبط