پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مفهوم تحقیق چیست ؟

مفهوم تحقیق چیست ؟

مفهوم تحقیق در پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و نیز رساله دکتری عبارت است از یک فرایند پردازش اطلاعات است در یک نظام خاص، متعلق به یک گستره با هویت جمعی که به نوآوری در آن گستره می انجامد. اگر این تعریف از تحقیق را مد نظر قرار دهیم، می بینیم که اصلاً روشمند بودن مقوم هویت تحقیق است؛ یعنی فرق تحقیق با مطالعات پراکنده به عنوان مثال به این روشمندی است. و ضمناً این تعریف، روش تحقیق را هم برای ما تعریف می کند. روش تحقیق از نظر ما نظمی است که شامل چارچوب نظری معین اصول، فنون، روی آوردها، شیوه های آزمون و ابزارهای سنجش همچنین هر تحقیقی باید دارای نظم و یکپارچگی باشد و نظم حاصل مولفه هایی است. یکی از این مؤلفه ها چارچوب نظری است. این چارچوب نظری از گستره و دانشی به دست می آید که تحقیق به آن دانش متعلق است؛ برای مثال چارچوب نظری مطالعات فلسفی، چارچوب نظری مطالعات روان شناختی و مثالهایی مانند آن. برای کسب دانش بیشتر در خصوص تحقیق و روش تحقیق، به یک مثال کاربردی ( پروپوزال روش تحقیق ) توجه فرمایید.

 

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: