پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹

مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹ که دارای مدل مفهومی و ساختار فرضیات تحقیق باشد، تاثیر کیفی مهم و موثری در طراحی پروپوزال دکترای حسابداری و حسابرسی تلقی میشود.

برای نگارش پروپوزال دکتری حسابداری، تنها اتکا به یک مقاله مبنا یا مقاله بیس کفایت نمیکند، بلکه محقق برای توسعه مدل پژوهش خود باید از مجموعه مقالات اتکایی بهره ببرد.

بخصوص در مقالاتی که برای مبنای پروپوزال و رساله دکتری انتخاب میکنید، در نظر داشته باشید که مقاله یا مقالات دارای مدل مفهومی یا مدل ریاضی قابل بسط باشند.

در این بخش میتوانید نمونه مقاله بیس ۲۰۱۹ دکتری حسابداری به رایگان دانلود کنید.

📌 مقاله بیس ۲۰۱۹ حسابداری: مدل حسابداری بحران مالی

📌 تامین مالی و استراتژی هایی برای زنجیره تامین

📌 سرمایه، امنیت، زنجیره تامین و تامین مالی در حسابداری

📌 تاثیر نرخ حمل و نقل و عملکرد سرمایه ای زنجیره تامین و مدیریت مالی

مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹
4.7 (93.33%) 3 votes

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: