پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

مقدمه فصل اول پایان نامه

مقدمه فصل اول پایان نامه

مقدمه**

معمولا در مقدمه، پژوهشگر سعی می کند با آوردن مطالبی برای خواننده ذهنیت مورد نظر خود را در رابطه با موضوع ایجاد نماید. در واقع از این طریق می خواهد خواننده را با مبانی و کلیات موضوع تحقیق مورد نظر خود آشنا کند و او را برای فهم بهتر موارد دیگری که در همین فصل می آید آماده سازد. مقدمه نباید بیش از حد طولانی باشد و در برگیرنده مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط باشد و یا مطالبی را که در بخش های دیگر این فصل خواهد آمد مطرح کند. با توجه به اینکه هدف از تهیه فصل اول، آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق می باشد لذا معمولا برای قسمت مقدمه حداکثر ۲/۱ تا ۳ صفحه را در نظر می گیرند.

**برخی در پیشنهادی خود برای تهیه فصل اول «مقدمه» و «پیشینه ی تحقیق» را با هم ترکیب می کنند و یا به همان پیشگفتار قبل از فصل اول بسنده می نمایند و مقدمه مستقلی را در این فصل نمی آورند.

ارزیابی کیفیت محتوا