پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

موضوعات پژوهش خیز مدیریت دولتی

متداول ترین موضوعات پژوهش خیز مدیریت دولتی منابع انسانی

زمینه های زیادی هستند که پژوهش و تحقیق درباره آن میتواند از جنبه های متعدد بررسی و تبیین شود، ذیلا برخی از عواملی که مسائل تحقیقاتی را در حوزه سازمان و مدیریت ایجاد می نمایند معرفی می شود؛ در حوزه نگارش پایان نامه های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی میتوان به آن توجه کرد:

  1. رفتار کارکنان از قبیل: کارکرد، غیبت و خروج از خدمت.

 ۲. گرایش های کارکنان از قبیل: رضایت شغلی، وفاداری و تعهد سازمانی.

 ٣. عملکرد سرپرستان، روش های رهبری مدیران و نظام های ارزیابی اجرا.

۴. تعیین کننده های اجتماعی و موقعیتی در مورد تصمیمات گرفته شده در مصاحبه ها.

۵. اعتبار نظام های ارزیابی اجرا.

 ۶. انتخاب های مدیریت منابع انسانی و خط مشی های سازمانی.

۷. ارزیابی مراکز ارزشیابی

  1. پویایی ارزیابی اجرای عملیات نیروی انسانی و خطاهای آن.
  2. تعیین و اجرای خط مشی ها.

۱۰. نظام های ارزیابی لحظه ای، بهبود مداوم خط مشی ها و بهره وری تولید

۱۱. بازده های سازمانی از قبیل: فروش، سهم بازار، سود، رشد و اثربخشی.

۱۲. کانال های توزیع، اثربخشی، تبلیغات و خط مشی ها در مورد آزمون مفید بازار.

۱۳. نشانه های وفاداری، ایجاد دوران زندگی کاری و ابتکار.

۱۴. شکایات مصرف کننده ها.

۱۵. تحلیل محل استقرار.

۱۶. مواردی که نیاز به تصمیم گیری های سریع دارند.

۱۷. مطالعه امکانات بازار و آزمون های بازار.

  1. وضعیت محصول، بهبود محصول، ایجاد محصول جدید.
  2. هزینه سرمایه، قیمت گذاری موسسه، خط مشی های توزیع سود و سهام و تصمیمات سرمایه گذاری.

۲۰. سرمایه گذاری در سهام، مدل های قیمت گذاری کالا و انتخاب های آینده

۲۱. ارزیابی میزان خطر، نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری خارجی.

۲۲. تجدید سازمان موسسه یا تملک دیگر موسسات.

۲۳. برنامه های مسکن کارکنان و تأمین رفاه آنان.

۲۴. برنامه های بازنشستگی برای کارکنان.

۲۵. اجرای برنامه دیدارهای دسته جمعی.

۲۶. استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت مفید

۲۷. کاربرد نظام های متخصص در تصمیم گیری های روزانه

۲۸. مدل های اجرای سیستم های اطلاعاتی

۲۹. مدل های ریاضی برای اثربخشی سازمان

۳۰. سیستم های تکنولوژی پیشرفته در ساخت محصول و اطلاعات.

۳۱. طراحی دوران خدمت برای افرادیکه همسر آنها نیز به کار اشتغال دارد.

۳۲. ایجاد مدیریت خلاق برای نیروهای کار گوناگون

۳۳. تفاوت های فرهنگی و روش های اداره یک موسسه چند ملیتی.

۳۴. گزینه ها در طرح های کار از جمله: کار مشارکتی، زمان کار متغیر، مکان کار متغیر و کار نیمه وقت.

۳۵. فرایندهای فرهنگی و اجتماعی و…

۳۶. کوچک شدن سازمان

۳۷. مدیریت مشارکتی و اثربخشی اجرای آن.

۳۸. تفاوت های رهبری در جنسیت ها.

 ۳۹. توسعه ابزار برای ارزیابی تفاوت های واقعی جنسی.

۴۰. حذف آلودگی و سلامت کارکنان.

۴۱. پایگاه دانش و نقش آن در نوآوری شرکت ها.

۴۲. فرصت شناسی در رشته ها و کسب و کارهای مختلف.

۴۳. کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها.

۴۴. رضایت مشتری و اثر آن در سودآوری شرکت ها.

۴۵. سازمان های کوچک و متوسط و نقش آن در سهم اقتصادی

مقالات آموزشی مرتبط