پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

نظریه داده بنیاد گراندد تئوری کدگذاری

نظریه داده بنیاد گراندد تئوری کدگذاری به زبان ساده

تحلیل تئوری بنیاد داده یا گراندد تئوری به زبان ساده

در تحقیقات مختلف از روش‌ها و راهبردهای گوناگونی برای انجام یک طرح مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شده است. با این حال، راهکارهای عمومی مورد استفاده در این نوع تحقیقات به شرح زیر است:

۱- فرآیند تکراری جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: چارمز[۱] (۲۰۰۳) اظهار می‌کند که فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها باید مقارن و همزمان باشد؛ چرا که هم داده‌ها و هم تحلیل آنها از تجربیات مشترک محقق و افراد شاغل در زمینه مورد تحقیق ناشی می‌شود.

۲- کدگذاری داده‌ها[۲]: کدگذاری، ابزار اساسی تحلیل در تئوری داده بنیاد است. از این ابزار برای کشف تئوری در حال کشف استفاده می‌شود. در این زمینه استروس و کربین (۱۹۹۸) سه نوع کدگذاری را مشخص کرده‌اند؛ کدگذاری باز[۳]، کدگذاری محوری[۴] و کدگذاری گزینشی[۵].

کدگذاری باز: فرآیندی که مفاهیم در قالب داده‌ها تعیین می‌شوند.

کدگذاری محوری: فرآیند تقسیم طبقات اصلی داده‌ها به طبقات فرعی.

کدگذاری گزینشی: فرآیند انتقال مفاهیم به تئوری در حال کشف.

۳- نمونه‌گیری تئوریکی: تئوری در حال کشف، چگونگی نمونه‌گیری را تسهیل می‌کند. نمونه‌گیری تئوریکی به معنی فرآیند انتخاب رویدادها یا مصاحبه‌ها برای مقایسه پاسخ‌هاست. این رویکرد به جمع‌آوری داده‌های جدید و مرتبط با تئوری در حال توسعه کمک می‌کند.

۴- یادداشت برداری و نمودارها[۶]: هدف از این ساز و کارها، کشف فاصله‌ها در تحقیقات اولیه، شفاف ساختن مقایسه‌ها و طرح سؤالات جدید است.

۵- اشباع تئوریکی[۷]: جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها باید تا زمان دستیابی به تحلیل‌های مرتبط با تئوری در حال کشف ادامه یابد.

۶- توسعه استقرایی تئوری[۸]: با تمرکز روی برهم کنش‌های موجود در موضوع مورد مطالعه، تئوری در داده‌های حاصل از مشاهدات و مصاحبه‌ها پایه‌گذاری می‌شود.

روش تحقیق کیفی گراندد تئوری grounded theory

زمانی می‌توان نظریه داده بنیاد را به عنوان یک نظریه پژوهشی جامع برگزید که به دنبال یافتن یک نظریه مناسب برای یک مسئله مشخص باشیم. این یک نظریه فرآیندی است و می‌کوشد فرآیندی را که میان اجزای تحقیق وجود دارد با مشاهدات کیفی خود تشریح کند. چرا که، نظریه داده بنیاد ذاتی اکتشافی دارد و سعی می‌کند طرح نوینی ارائه کند به همین دلیل عمق تحقیق را فراتر می‌برد و سؤال را جایگزین پیش فرض می‌کند. در تحقیقات مبتنی بر تئوری داده بنیاد روایی و پایایی تحقیق برخلاف روش‌های کمی براساس شاخص «اعتماد پذیرش تحقیق» سنجیده می‌شود که این شاخص با توجه به بازخورد مصاحبه شوندگان در طول فرآیند تحقیق حاصل می‌شود (چارمز، ۲۰۱۴).

شنیدن آموزش های صوتی گراندد تئوری به زبان صوتی در روای دانش

تاریخچه نظریه داده بنیاد grounded theory

گراندد تئوری[۹] یا نظریه بنیاد داده یک روش پژوهشی اکتشافی است و به پژوهشگر امکان می‌دهد در مواردی که امکان تدوین فرضیه وجود ندارد به جای استفاده از فرضیه‌های از پیش تعریف شده خود به تدوین یک فرضیه جدید اقدام کند. به بیان دیگر، نظریه داده بنیادی روشی است برای کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه، موضوع یا موضوع‌هایی که قبلاً تحقیق جامعی در مورد آن انجام نشده و دانش ما در آن زمینه محدود است.

سابقه‌ی نظریه داده بنیاد به سال ۱۹۶۷ برمی‌گردد هنگامی که دو پژوهشگر در حوزه مطالعات پرستاری و پیراپزشکی به نام‌های گلیرز و استراس در مورد ایده‌ها و نگر‌ش‌های بیماران بستری در بیمارستان تحقیق می‌کردند؛ این دو در سال ۱۹۶۷ کتابی تحت عنوان کشف گراندد تئوری منتشر کردند. استراوس و کوربین در سال ۱۹۹۴ در یک تعریف مشابه گراندد تئوری را این گونه تبیین کرده‌اند:

«نظریه داده بنیاد یک روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری است. منظور از این روش، ارائه نظریه‌ای برگرفته از داده‌هایی است که در طی فرآیند پژوهش به صورت نظام‌مند گردآوری و تحلیل شده‌اند. در این راهبرد، گردآوری و تحلیل داده‌ها و نظریه‌ای که در نهایت از داده‌ها استنتاج می‌شود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور شده‌ای آغاز کند، کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه می‌دهد که نظریه از دل داده‌ها پدیدار شود. نظریه برگرفته از داده‌ها نسبت به نظریه‌ای که حاصل جمع آمدن یک سلسله مفاهیم براساس تجربه یا تأملات صرف است، با احتمال بیشتری می‌تواند نمایانگر واقعیت باشد و از آنجا که نظریه داده بنیاد از داده‌ها استنتاج می‌شوند، می‌توانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیق‌تر، رهنمود کاملی برای عمل باشند.»

روش تحقیق کاربرد تئوری گراندد تئوری

این پژوهش بر آن است که با استفاده از روش تئوری داده بنیاد به گردآوری، تحلیل و تبیین موضوع پژوهش اقدام نماید. روش تئوری داده بنیاد را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «فرآیند ساخت یک نظریه مستند و مدون، از طریق گردآوری سازمان یافته داده‌ها و تحلیل استقرایی مجموعه داده‌های گردآوری شده به منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های نوین در زمینه‌هایی که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون آن هستند» (منصوریان، ۱۳۸۶). در این روش، نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند می‌باشد و پژوهشگر تا زمانی که به اشباع نرسد همچنان نمونه‌برداری را ادامه می‌دهد (دانایی‌فر، ۱۳۸۴؛ مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰). تحلیل داده‌ها در این روش مبتنی بر سه عنصر اصلی (کدها، مفاهیم و مقوله‌ها) استوار است (دانایی‌فر و امامی، ۱۳۸۶). فرآیند پیش‌برد تحقیق در سه گام صورت می‌گیرد: ۱٫ کدگذاری باز؛ ۲٫ کدگذاری محوری؛ ۳٫ کدگذاری انتخاب (دانایی فر، ۱۳۸۴).

لینک خرید نمونه رساله دکتری با روش گراندد تئوری

مقالات آموزشی مرتبط