Phd-proposal

پروژه اعتماد خرید اینترنتی و مستقیم

دانلود رایگان پروژه دانشگاهی پروژه اعتماد خرید اینترنتی و مستقیم

ارائه چارچوب برای رتبه بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از منطق فازی

ارزیابی کیفیت محتوا