پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

پیشینه تحقیق سوابق داخلی خارجی

پیشینه تحقیق سوابق داخلی خارجی

تاریخچه / سابقه موضوع (مسئله) تحقیق / پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه

برای تهیه طرح تحقیق، پژوهشگر نیاز دارد با مراجعه به مدارک و اسند پیرامون موضوع و مسأله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش داده تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسأله تحقیق و متغیرهای … خود را تعریف مجدد و تحدید (محدود) کرده و کرانه های آنها را مشخص سازد. این امر او را کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ( محتوای فصل دوم پایان نامه ) عبارت است از:

  • برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
  • آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسئله تحقیق پروپوزال و پایان نامه
  • آشنایی با روشهای تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته

برای رسیدن به این اهداف توجه به نکات زیر ضروری است:

الف) انتخاب منابع اطلاعاتی پایان نامه مرتبط با مسأله تحقیق

ب) ارائه مطالب پایان نامه از کلی به جزیی (عمومی به اختصاری)

ج) اجتناب از بیان مطالب به طور مجرد و بدون رابطه با یکدیگر

د) تنظیم مطالب به طور سازماندهی شده همراه با روندهای منطقی

ه) ارائه نتایج مطالعات قبلی و نقد آنها

بهتر است این بخش با ارائه خلاصه ای که در برگیرنده نکات مهم است پایان گیرد. بررسی پیشینه ی تحقیق توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات مهم و ارتباط دادن مطالعات قبلی با یافته های تحقیق نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای تحقیق فراهم می آورد (بازرگان و دیگران،۳۲۲،۱۳۷۶)

محقق در تدوین نهایی پایان نامه، فصل دوم را به مروری بر ادبیات موضوع (که در واقع شکل تکامل یافته و مبسوط تر پیشینه تحقیق در طرح اولیه است) اختصاص می دهد. به چند نمونه پیشینه تحقیق توجه کنید.

ارزیابی کیفیت محتوا