پی اچ دی پروپوزال
اپلای دکتری

چگونگی ارزیابی مسئله تحقیق پایان نامه

چگونگی ارزیابی مسئله تحقیق پایان نامه

برای ارزیابی مسائل تحقیق و گزاره های آن باید به سوال های زیر پاسخ داد:

  • آیا زمینه مساله پایان نامه، گستردگی و ویژگی های آن با توجه به یک پیشینه تحقیق یا تجربی بیان شده است؟
  • آیا بیان مسئله دامنه مطالعه را محدود می کند؟
  • آیا بیان مسأله، قلمرو علمی مسئله پایان نامه را مشخص می کند؟
  • آیا اهمیت مسئلهبر حسب یک یا چند ملاک زیر بررسی شده است؟

الف: دستیابی به یک شیوه نو در اجرای امور

ب: تدوین یک نظریه

ج: تعمیم پذیرتر مردن و گسترش دانش یا نظریه

د: پاسخگویی به مسایل جامعه

ه: پیشبرد روش شناسی در تحقیق

  • آیا گزاره های تحقیق در پایان نامه (هدفهای ویژه سؤالها یا فرضیه های تحقیق) با توجه به ابعاد تشکیل دهنده مسئله تدوین شده است؟
  • آیا گزاره های تحقیق، شیوه اجرای پژوهش را آشکار می کند؟
  • آیا متغیرهای پژوهش مشخص است؟ ( یک مثال کامل در این زمینه )

آیا تعریف عملیاتی متغیرها امکان پذیر است؟

ارزیابی کیفیت محتوا