پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

کد گذاری براون و کلارک در تحلیل تم

روش کد گذاری براون و کلارک در تحلیل تم

مراحل تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه دکتری با روش تحلیل تم

فراگرد تحلیل تم براون و کلارک زمانی آغاز می شود که تحلیل گر الگوهای معنایی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار میدهد. این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده ها و مجموعه کدگذاری ها، و تحلیل داده هایی است که به وجود می آمده اند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع میشود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل تم وجود ندارد. تحلیل تم فراگردی بازگشتی است که در آن حرکت رفت و برگشتی در بین مراحل ذکر شده وجود دارد. به علاوه تحلیل تم فراگردی است که در طول زمان باید انجام پذیرد، به این معنی که محقق در طول زمان داده ها را گردآوری و تحلیل خواهد کرد. مراحل شش گانه تحلیل تم، برای پایان نامه و رساله های دوره دکتری، با رویکردی که براون و کلارک (۲۰۰۶) ارائه داده اند، در ادامه توضیح داده شده است.

تحلیل تم و کد گذاری به روش براون و کلارک

مرحله ۱. آشنایی با داده ها

برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی داده ها آشنا شود لازم است که خود را در آنها تا اندازهای غوطه ور سازد. غوطه ور شدن در داده ها معمولا شامل بازخوانی مکرر داده ها و خواندن داده ها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) است.

مرحله ۲. ایجاد کدهای اولیه

مرحله دوم زمانی شروع میشود که محقق داده ها را خوانده و با آنها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ها است. کدها یک ویژگی داده ها را معرفی می نمایند که به نظر تحلیلگر جالب میرسد. داده های کدگذاری شده از واحدهای تحلیل (تمها) متفاوت هستند. کدگذاری را می توان به صورت دستی یا از طریق برنامه های نرم افزاری انجام داد. در جدول شماره ۱، نمونه مثالی از کدهای اولیه مصاحبه در یک پژوهش را میبینید.

جدول شماره ی ۱- کدهای اولیه مصاحبه شماره ۱

کدها
اهداف در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می شود

عمل در چهار چوب رهنمودهای مقام معظم رهبری

از مدیران بالایی کسب تکلیف می کنیم

وابستگی به سازمان های بالادست

هدف، کلی اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشها در جامعه

آگاه سازی عمومی در جامعه

توسعه و گسترش اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

وظیفه سازمان جلوگیری از نشر محتویات مخرب فرهنگ

ما تابع برنامه های مرکز هستیم

اهداف ما گسترده است

فعالیت بیشتر برای رسیدن به اهداف

جذب مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ و هنر

ما باید بر روی فکر افراد کار کنیم

تاثیر اهداف را در جامعه مشاهده می کنید

ماهواره و اینترنت رقیبان ما هستند

رسانه های بیگانه از رقیبان ما هستند

با سازمان های رقیب ارتباط داریم

مرحله ۳٫ جستجوی کدهای گزینشی

این مرحله شامل دسته بندی کدهای مختلف در قالب کدهای گزینشی و مرتب کردن همه خلاصه داده های کدگذاری شده است. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع کرده و در نظر می گیرد که چگونه کدهای مختلف می توانند برای ایجاد یک تم کلی ترکیب شوند. در این مرحله ۱۵۰ کد گزینشی توسط محققان بدست آمد. در این مرحله محققان کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را کنار گذاشتند تا به این تعداد کد گزینشی دست یافتند.

مرحله ۴. شکل گیری تم های فرعی در پایان نامه دکتری

مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعه ای از تم ها را ایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار میدهد. این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه و شکل دهی به تمهای فرعی است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خلاصه های کدگذاری شده است. در مرحله دوم اعتبار تمهای فرعی در رابطه با مجموعه داده ها در نظر گرفته می شود. در این مرحله محققان به ۳۵ تم فرعی دست پیدا کردند.

مرحله ۵. تعریف و نام گذاری تم های اصلی پایان نامه دکتری

مرحله پنجم زمانی شروع می شود که یک تصویر رضایت بخش از تم ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، تمهای اصلی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف نموده و مورد بازبینی مجدد قرار میدهد، سپس داده های داخل آنها را تحلیل می کند. به وسیله تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک تم در مورد آن بحث می کند مشخص شده و تعیین می گردد که هر تم اصلی کدام جنبه از داده ها را در خود دارد. در این مرحله محققان در نهایت پس از رفت و برگشت در میان تم های فرعی به ۷ تم اصلی دست یافتند، که در زمینه مورد نظر تحقیق قابل تبیین می باشد. در ذیل برخی از تم های فرعی که تمهای اصلی از آنها استخراج شده آورده شده است.

جدول شماره ی ۲- مثال کاربردی تم های فرعی و شکل دهی به تم های اصلی

ردیفتم های فرعیتم های اصلی
۱تحلیل رقابتیتحلیل محیط رقابتی
رویارویی با محیط متغیر
۲کارایی برنامه ریزی کلانهدف گذاری کلان
هدف گذاری موثر
۳منبع کسب اطلاعات مدیر در فرایند تصمیم گیریاستفاده از ظرفیت خبرگی ذینفعان
استفاده از ظرفیت خبرگی ذینفعان در تصمیمات
۴بروکراسی سازمانیارتباط با سازمان های بالادستی
تبعیت از تصمیمات ابلاغی
۵ارزیابی و نظارت در سازمانارزیابی و نظارت موثر
فرایند های ارتباطی درون و میان سازمانی
۶تشویق خلاقیت در سازمانتشویق به خلاقیت
۷تصمیم گیری بر اساس ارزش های محیطیتوجه به ارزش های محیطی

مرحله ۶. تهیه گزارش پایان نامه دکتری

مرحله ششم زمانی شروع می شود که محقق مجموعه ای از تم های اصلی کاملا انتزاعی و منطبق با ساختارهای زمینه ای تحقیق در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است. که در پایان ارائه خواهد شد.