Phd-proposal

فرضیه در پایان نامه

فرضیه در پایان نامه

 معادل انگلیسی فرضیه (Hypothesis) از ریشه ای یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است. در فارسی معادل هایی چون شرط و فرض یافته است. فرضیه، یک بیانیه حدسی و مبتنی بر دانش گذشته ی محقق است که در محک آزمایش عملی سنجیده میشود.

به طور کلی، فرضیه پرسشی است جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع، که از قبل برگزیده شده است مطرح می سازد. خواه به منظور بررسی این امر که آیا قوانین شناخته شده در مورد آن، قابل اعمال هستند یا خیر، خواه جهت دستیابی به قوانینی تازه، روابطی نو و یا پیشنهاد تجربه هایی جدید. فرهنگ وبستر فرضیه را چنین تعریف می کند: « مفروضات تحقیق یا فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت، آزمود». در تعریف اخیر که از جامعیت مطلوبی برخوردار است، چند نکته اساسی وجود دارد. نخست آن که فرضیه یک گزاره یا همانا جمله ای اخباری است. دوم این گزاره، مفروض است، به عبارت دیگر، تا زمانی که فرضیه در پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به نحوی در رابطه با داده ها، یا واقعیات مشخصی محک نخورد و مورد تأیید یا ابطال قرار نگیرد، جنبه موقتی و آزمایشی خواهد داشت.

فرضیه بیان آزمون پذیر رابطه احتمالی میان متغیرهاست. می توان گفت فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به سخن دیگر، راه حل مسئله است، هم موجب استنتاج می شود، و هم به یافتن نظم و ترتیب در میان واقعیت ها کمک می کند، و بنابراین پژوهشگر را در بررسی تبیین ها و تجربه های وسیع یاری می دهد. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، و بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته میشود. نقش فرضیه در تحقیق علمی یا پایان نامه عبارت است از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگران در پژوهش علمی نمی توان قدمی به طرف جلو گذاشت مگر این که یک پیشنهاد تبیینی یا راه حلی برای مسئله پژوهشی ارائه شود. چنین تبیین هایی نمایانگر راه حل هایی هستند که با اطلاعات و معلومات قبلی ما ارتباط دارند. هنگامی که این اطلاعات و معلومات به صورت یک قضیه صورت بندی شدند، فرضیه نامیده می شوند. بنابراین فرضیه عبارت است از حدس، ظن، گمان یا توضیح آزمایش نشده پژوهشگر درباره رابطه بین دو یا چند متغیر، رفتار، پدیده یا واقعه معینی که به وقوع پیوسته یا هنوز اتفاق نیفتاده اند. با توجه به تعریف اخیر می توان نتیجه گرفت که فرضیه در پایان نامه در حقیقت پیش بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها، رفتارها و یا حادثه های مورد مطالعه است.

فرضیه قضیه ای موقتی است، گمانه ای است که باید درست بودن یا نادرست بودنش مورد تحقیق قرار گیرد. فرضیه چونان پاسخی موقتی به پرسش آغازی تحقیق است که به تدریج در جریان مطالعات اکتشافی و آماده سازی چارچوب نظری مسئله تحقیق حک و اصلاح شده است. برای درک ارزش این پاسخ لازم است که آن را با داده های مشاهده یا، به ندرت در تحقیق اجتماعی، با داده های آزمایش، مقابله داد.

فرضیه در پایان نامه
5 (100%) 1 vote