پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

خطاها در هنگام انتخاب مسئله تحقیق پایان نامه

خطاها در هنگام انتخاب مسئله تحقیق پایان نامه

Dissertation problem statement mistakes

با توجه به اینکه مسائل قلمرو مدیریت از پیچیدگی ها و ابهامهای زیادی برخوردار هستند، اکثر محققان در تشخیص مسئله دچار مشکل می شوند. این مشکل هنگام پیدا کردن مسئله برای تهیه یک پایان نامه خود را بیشتر آشکار می سازد، زیرا در پژوهش های غیر دانشجویی، غالبا سفارش دهنده تحقیق، مسئله تحقیق را بیان می کند و یا اینکه مسئله در یک فرآیند آسیب شناسی (Pathology) تعریف و تدوین می گردد. «دالن معتقد است دانشجویان و پژوهشگران هنگام انتخاب مسئله تحقیق در انجام پایان نامه مرتکب چهار نوع اشتباه به شرح زیر می شوند:

  • مسئله ای را بدون تحلیل جنبه های مختلف آن، شتابزده انتخاب می کنند؛ خطای بزرگ
  • بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردنظر، اقدام به انتخاب مسئله می نمایند.
  • قبل از انتخاب مسئله پژوهشی، روش اجرای تحقیق را مشخص می کنند.
  • به جای تعریف دقیق و روشن مفاهیم موجود در مسئله، آن را بصورت کلی توصیف می کنند» (دلاور،۶۹،۱۳۷۶)

بطور کلی می توان گفت:

آنچه که پیش از هر چیز اهمیت دارد این است که بدانیم در پی پاسخگویی به چه مسئله ای هستیم. به عبارت دیگر مطمئن شویم که پیامدها و علایم (symptoms) یک مشکل را به عنوان خود مشکل اصلی در نظر نگیریم.

به مثال زیر توجه کنید:

مدیری تصمیم گرفته است با تغییر شیوه پرداخت کارکنان و اجرای سیستم قطعه کاری (piece Rate)، افت بهره وری را که در شرکت ایجاد شده است حل کند.

سؤالی که اکنون مطرح است این است که مدیر مذکور، از کجا اطمینان پیدا کرده دلیل افت بهره وری، نامناسب بودن شیوه پرداخت است؟ شاید مسئله اصلی روحیه ضعیف و کاهش انگیزه کارکنان است. این مسئله نیز می تواند ناشی از احساسی به نام «بی هویتی سازمانی» باشد. افراد دچار این مشکل درونی شده اند که آنها در سازمان از ارزش چندانی برخوردار نیستند… ( یک مثال تکمیل شده پروپوزالی در این زمینه )

بنابر آنچه گذشت، شناخت مسئله اصلی، بیش از حل مشکل اهمیت دارد زیرا ممکن است هزینه و زمان زیادی صرف حل مسئله ای شود که مشکل اصلی سازمان نیست و از اولویت چندانی برخوردار نیست، لذا می توان نتیجه گرفت که قبل از هر چیز باید اطمینان یافت آیا آنچه توجه ما را به خود جلب کرده مشکل اصلی است یا تنها نشانه و علامتی است که باید از طریق آن، مشکل اصلی را ردیابی کرد. (Sekaran,2016,43)