Phd-proposal

روش تحقیق تئوری داده بنیاد؛گراندد تئوری رساله

آموزش تئوری داده بنیاد و متدولوژی نظریه گراندد تئوری

آموزش تئوری داده بنیاد و متدولوژی نظریه گراندد تئوری؛ یک نمونه متد

برای آموزش و یادگیری روش تحقیق گراندد تئوری و درک نگارش ابعاد آن در یک پروپوزال دکتری مدیریت، در فصل سوم پایان نامه دکتری و یا در بخش های دیگر، یک نمونه کاربردی میتواند عملیاتی باشد؛ بطوریکه در یک تحقیق که به شیوه گراندد تئوری نوشته میشود روش پژوهش کیفی است و از طریق مصاحبه با خبرگان به یافتن داده ها و دسته بندی و کدگذاری آنها پرداخته و پس از شناسایی مفاهیم و مؤلفه ها به تئوری دست یافته و مدل نهایی را استخراج می کنیم. مصاحبه شامل هشت مرحله می باشد: ۱- تبیین نمودن هدف تحقیق: که در این تحقیق هدف اصلی کاوش الگوی استعاره کم خونی سازمانی با توجه به نظریه داده بنیاد می باشد. ۲- انتخاب نمونه: نمونه با استفاده از روش نمونه گیری نظریه گراندد تئوری انتخاب خواهد شد. ۳- طراحی نمودن شیوه و ساختار مصاحبه: در روش های کیفی مصاحبه از نظر شکل و ساختار کاملاً منسجم و سازمان یافته نیست، این بدین منظور است که هدف محقق کمک نمودن به مصاحبه شوندگان است که دیدگاه های خود را در مورد موضوع مربوط، با داده ها و عبارات خود ابراز کنند. در این تحقیق که هدف، کاوش الگوی پژوهشی رساله دکتری مدیریت با توجه به نظریه داده بنیاد است، سئوالات در حوزه موضوعی پایان نامه دکتری مدیریت، مفهوم سازی گونه شناسی و سنجش می باشد. ۴- تدوین سوالات مصاحبه: این سئوالات بر مبنای طرح کلی تحقیق و اطلاعات مصاحبه گر از ویژگی های پاسخ دهندگان از قبیل میزان تحرک و پر حرفی مصاحبه شونده و توانایی های هوشی تدوین می شود. ۵- انتخاب و آموزش مصاحبه گران: گاهی اوقات در جریان تحقیق، محقق نیاز دارد جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه گر استفاده کند که لازم است به نکات ذیل توجه داشته باشند: ۱) تعداد مصاحبه گران، ۲) رعایت تناسب میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده، ۳) توجه به توانمندی مصاحبه گران در برقراری ارتباط مثبت ۶) انجام یک تحقیق مقدماتی: در انجام مرحله مصاحبه های مقدماتی محقق می تواند مصاحبه گران را مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج آموزش های داده شده را بررسی و مورد توجه قرار دهد و اگر در خلال مصاحبه های مقدماتی به مواردی برخورد کردند که نیاز به تجدید نظر در توجیه مصاحبه گران بود قبل از اجرای مصاحبه اصلی این اقدام صورت بگیرد. چرا که در حین اجرای مصاحبه اصلی فرصت جبران اشتباه میسر نبوده و داده های کسب شده می تواند در نتایج تحقیق تاثیر نامطلوبی داشته باشد. ۷- انجام مصاحبه های اصلی: توجه و دقت در انجام مصاحبه های اصلی بسیار ضروری است تا نتایج کسب شده در مرحله اجرای مصاحبه از اعتبار بالایی برخوردار باشد. ۸- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده: انتخاب آزمون های مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، متدولوژی نظریه داده بنیاد، روشی برای تولید نظریه است نه آزمون آن. اگر در تحقیقی نیاز باشد که علاوه بر نظریه پردازی، تست نظریه ها نیز در دستور کار قرار گیرد، لازم است از روش های کمی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده شود. این مراحل صرفا برای آشنایی با روش تحقیق تئوری داده بنیاد به زبان ساده است.

ارزیابی کیفیت محتوا

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: