پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

راهبردهای کمی و کیفی پژوهش

راهبردهای کمی و کیفی پژوهش

Essay qualitative, quantitative & mixed methodology

بسته به کمی یا کیفی بودن پژوهش، راهبردهای مختلفی برای انجام پژوهش وجود دارد.

ـ راهبردهای پژوهش کمی عبارتند از؛ پیمایشی، همبستگی و تجربی.

ـ راهبردهای پژوهش‌های کیفی عبارتند از؛ مطالعات موردی، نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)، مردم نگاری و اقدام پژوهی.

در پژوهش های ترکیبی یا بعبارتی روش تحقیق با رویکرد آمیخته Mixed method، از هر دو روش کمی و کیفی تحقیق همزمان استفاده میشود.

در اغلب تحقیقات مبتنی بر پایان نامه و رساله های دکتری، از روش و تئوری داده بنیاد Grounded Theory در بخش کیفی استفاده میشود.

لینک دانلود نمونه رساله دکتری با روش گراندد تئوری

در راهبردهای کمی پژوهش نیز رویکرد پیمایشی و همبستگی بکار میرود.

ـ طرح های پیمایشی اشاره به رویه هایی دارد که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می‌کند تا نگرش ها، افکار، رفتارها یا خصیصه های جامعه را توصیف کند.

ـ در طرح های همبستگی، پژوهشگران از آزمون های آماری همبستگی برای توصیف و اندازه گیری میزان همبستگی یا رابطه بین دو یا چند متغیر یا مجموعه ای از نمرات با امتیازات استفاده می کنند.

در مواقعی که رساله یا پروپوزال دکترا ترکیبی و آمیخته باشد، محقق هر دو روش را مورد امعان نظر قرار می دهد.

مقالات آموزشی مرتبط