پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

فصل دوم تعادل کار و زندگی

10,000 ت

آموزش گردآوری محتوای فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

با دانلود این نمونه آماده فصل دوم، خواهیم آموخت فصل ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه را چگونه بنویسیم.

ویژگی های فایل فصل دوم

ـ فرمت فایل؛ Word – Doc میباشد. تمامی نمونه فصول دوم تکمیل میباشد. برای آموزش و یادگیری و اقتباس بسیار مناسب است. از منابع مختلف گردآوری شده است. تمامی فصول آموزشی ادبیات و پیشینه تحقیق، این نمونه فصل دوم با موضوع تعادل کار و زندگی فایل ورد و ۴۷ صفحه است. بلافاصله پس از پرداخت قابل دانلود آنلاین میباشد.

نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه

محتوای فصل دوم پیوست، منبع خوبی برای نوشتن فصل اول، پروپوزال و یا پیشینه تحقیق نیز محسوب میشود. همچنین فایل پیوست فصل دوم، منبع خوبی برای تهیه سمینار و پروژه دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و کارشناسی محسوب میشود.

موضوعات اشاره شده برای فصل دوم، مطابق با متغیرها و شاخص های اصلی بکار رفته در متن و محتوای فصل میباشد. حروف اضافی مانند بررسی، تاثیر، نقش، اثربخشی، مطالعه موردی، اثرگذاری، رابطه، روابط بین ..، کارکردها، استراتژی ها و مدل ها و … از عنوان اصلی حذف شده است و صرفا متغیرها مطرح گردیده است.

متغیرهای اصلی عنوان این نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد عبارت است از:

نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه تعادل کار و زندگی

دسته بندی منابع : زمینه های مرتبط این منبع: ,

توضیحات این منبع علمی تایید شده

نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

نمونه آماده و کامل فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با منبع دهی علمی و ساختار تاییدی یک فصل ۲ تکمیل؛ جهت آشنایی با مبانی نظری در پایان نامه, نحوه نوشتن فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد, آشنایی با روش طرح پیشینه و سوابق تحقیق در محتوای فصل دوم

عنوان فصل دوم:

نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه تعادل کار و زندگی

از نظر کارشناسان، عدم تعادل بین کار و زندگی خانوادگی ریشه در عوامل بسیاری چون، فرسودگی شغلی، بلندپروازی، رفاه طلبی، خودخواهی، حرص و نداشتن قناعت، ضعف مدیریت منابع انسانی و آسیب های اجتماعی اشاره کرد که استرس در محیط کار نیز از شاخص های تعیین کننده اصلی است. شاخص های غیرکاری استرس زا که تعادل کار و زندگی را تضییع می نماید عبارتند از: خانواده، مسائل اقتصادی و امور شخصی که خانواده و بستر تشکیل دهنده آن بسیار مهمند. بر اساس مطالعات انجام شده، مدیران در کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده به دلیل واهمه از دست دادن کار، فشارهای خانوادگی و اجتماعی، فقدان استقلال داخلی و وجود زیردستانی آموزش ندیده و فشارهای کاری حاصل از وجود شاخص های رقابتی در محیط کار، با شرایطی مواجهند که هر چه بیشتر به آتش عدم تعادل ببین کار و زندگی دامن می زند. چنانکه عوامل کار در زندگی بیان می کنند، به دلیل مشغله های کار و شغل، فرصت رسیدگی به زندگی و خانواده ندارند؛ این طرز از تفکر نشاندهنده فقدان وجود تعادل در حوزه کار و زندگی است.

در طی سال های اخیر برنامه های کیفیت زندگی کارى نقش اساسی و مهمی در افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمان ها و شرکت های بزرگ بر عهده داشته است. برنامه های استراتژیک ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی در سازمان ها یک رویکرد دورنگر و گسترده می باشد این بدین معنی است که نیروی انسانی کارآمد نقش محوری در تحول سازمان ایفا می کند. کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و وسیعی است که به منظور جلب رضایت و توجه کارکنان، کمک به آنان جهت مدیریت تغییرات و حفظ کارکنان در سازمان طراحی می شود. نارضایتی از کیفیت زندگی کاری یک مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موقعیت، همه کارکنان راتحت تأثیر قرار می دهد. بررسى، کنترل و شناسایی تمام جنبه های تأثیرگذار در کیفیت زندگی کاری، کار پیچیده ای می باشد. در یک تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. والتون در الگوی خود برای کیفیت زندگی کاری ۸ شاخص در نظر گرفته است که عبارتند از: پرداخت منصفانه و کافی، محیط های کاری ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی. سازمانی که به کیفیت زندگی کاری، کارکنان خود توجه دارد از مزایای داشتن نیروی کار متعهدتر برخوردار خواهند بود و تعهد بیشتر نیروی کار یعنی بهره وری بیشتر نیروی کار.

مدیران سازمان هایی که به دنبال، افزایش بهره وری و کیفیت زندگی شغلی هستند در جهت بهبود نگرش ها، افزایش انگیزه افراد برای کار بهتر و بیشتر و نیز قویتر کردن احساس تعهد آنان نسبت به سازمان، تلاش می کنند و می کوشند تا با کاهش میزان غیبت کارکنان، ترک شغل و سایر رفتارهاى کناره گیرانه به وسیله آنان، بهره وری سازمان وعملکرد شغلى کارکنان را افزایش دهند. در مطالعات انجام گرفته توسط نیرویی (۱۳۸۲) نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. سلام پور (۱۳۸۷) نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و میزان تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان وجود دارد. قنبری بناب (۱۳۸۷) نشان داد که کیفیت زندگی کاری کارکنان در تعهد سازمانی آنان موثر است. ماینر (۲۰۱۱) در پژوهشی که در خصوص عوامل موثر بر تعهد سازمانی انجام داد، بیان می دارد که علاوه بر عواملی چون رضایت شغلی، قصد ماندگار شدن در سازمان و انسجام گروهی که با تعهد سازمانی رابطه دارد، عواملی چون اعتماد و اطمینان به مدیریت نقش بسیار مهمی را در تعهد سازمانی ایفا می نماید. آلن (۲۰۰۹) در تحقیق خود چنین نتیجه گیرى نمود که تفویض اختیار به زیردستان و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری، برخورد دوستانه مدیر با اعضا، و میزان و کیفیت اطلاعات مدیر ازاعضا با تعهد سازمانی آنها رابطه مستقیم دارد. هاولویک  (۲۰۱۰) نشان داد که کارفرمایان می توانند با استقرار و نهادینه ساختن فرآیند کیفیت زندگی کاری ، موجبات کاهش غیبت از کار و ترک کار کارکنان خود را فراهم سازند. جان سورد (۲۰۰۸) نشان داد که ادراکات اعضاء هیات علمى از کیفیت زندگی کاریشان، تأثیر مستقیمی روی روحیه آنها دارد و تهعد اعضاء نسبت به سازمان را افزایش داده و میزان ترک خدمت را کاهش می دهد. چانگ و لی (۲۰۰۶) نشان دادند که اکثر کارکنان احساس می کنند که روابط خوب کاری، جذابیت و رضایت شغلی و تعهد سازمانی از مهمترین مسائل برای کیفیت زندگی کاری است. بنابراین با توجه به این مطالعات مشخص شده است که کیفیت زندگی کاری کارکنان در افزایش تعهد سازمانی آنان موثر است و افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان باعث افزایش تعهد آنان نسبت به سازمان می شود.