پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

پرسشنامه بازاریابی جذب مشتری

6,200 ت

دانلود نمونه پرسشنامه محقق ساخته ۲۵ سوالی استراتژی های بازاریابی

در سایت پی اچ دی پروپوزال شاهد نمونه پرسشنامه های محقق ساخته هستید که هم برای آشنایی شما با روش طراحی سوالات پرسشنامه آماری برای پایان نامه مفید است و هم قابل استفاده در محتوای فصل سوم پایان نامه دانشجویی خواهد بود (در صورتی که متغیرها و سنجه های واحدی داشته باشد). چند نمونه پرسشنامه ای که در سایت پی اچ دی پروپوزال ـ که به نوعی بانک دانلود نمونه پرسشنامه و پروپوزال روش تحقیق و نیز نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری محسوب میشود ـ شاهد هستید از نظر نگارشی، نوشتن مفاهیم و طراحی دارای رتبه عالی میباشد و تکمیل شده میباشند.

موضوع پرسشنامه محقق ساخته:

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های منتهی به راهکارهای بازاریابی جهت جذب مشتری

پرسشنامه پرسشنامه جذب مشتری,استراتژی بازاریابی,راهکار بازاریابی

توضیحات این منبع علمی تایید شده

پرسشنامه محقق ساخته  Made questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته ـ به انگلیسی معادل علمی Made questionnaire ـ پرسشنامه ای است که محقق با در دست داشتن تعریف دقیق مسئله تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و جامعه آماری، خود دست به کار شده و سوالات و پرسش ها را طراحی میکند.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته Questionnaire validity and reliability

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته توسط خود محقق سنجیده میشود. پایایی اغلب پرسشنامه های محقق ساخته دانشگاهی از طریق ضریب آلفای کرونباخ نرم افزار SPSS اندازه گیری میشود. روایی پرسشنامه های محقق ساخته دانشگاهی به شیوه اتفاق نظر اساتید دانشگاه میباشد. تایید پرسشنامه، گویه ها و سنجه ها و متغیرهای بکار رفته و درک معنی اصیل پرسشنامه در طراحی، اجرا و پیاده سازی توسط استاد واحد پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به معنی تایید روایی پرسشنامه به شیوه اتفاق نظر اساتید میباشد.

موضوع پرسشنامه محقق ساخته:

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های منتهی به راهکارهای بازاریابی جهت جذب مشتری

پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه جذب مشتری,پرسشنامه استراتژی بازاریابی,پرسشنامه راهکار بازاریابی

چند مورد از سوالات این پرسشنامه:

استراتژی های قیمت گذاری تا چه میزان می تواند در فرآیند جذب مشتری نقش تعیین کننده ایفا نماید؟

 ارائه محصولات و خدمات به قیمتی پائین تر از رقبا، می تواند استراتژی مناسبی در جهت جذب و حفظ مشتری باشد؟

دستیابی به توان ارائه خدمات نو و بی بدیل تا چه میزان در اولویت های استراتژیک سازمان قرار داشته است؟