پی اچ دی پروپوزال

پرسشنامه عدالت سازمانی رفتار شهروندی

8,000 ت

دانلود نمونه پرسشنامه محقق ساخته

در سایت پی اچ دی پروپوزال شاهد نمونه پرسشنامه های محقق ساخته هستید که هم برای آشنایی شما با روش طراحی سوالات پرسشنامه آماری برای پایان نامه مفید است و هم قابل استفاده در محتوای فصل سوم پایان نامه دانشجویی خواهد بود (در صورتی که متغیرها و سنجه های واحدی داشته باشد). چند نمونه پرسشنامه ای که در سایت پی اچ دی پروپوزال ـ که به نوعی بانک دانلود نمونه پرسشنامه و پروپوزال روش تحقیق و نیز نمونه محتوای فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری محسوب میشود ـ شاهد هستید از نظر نگارشی، نوشتن مفاهیم و طراحی دارای رتبه عالی میباشد و تکمیل شده میباشند.

موضوع پرسشنامه محقق ساخته:

پرسشنامه محقق ساخته ۶۵ سوالی رعایت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در محل کار

پرسشنامه عدالت سازمانی,پرسشنامه رفتار شهروندی

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق: ,

پروپوزال آماده مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریت, فصل دوم پایان نامه؛ ارشد و دکتری ؛ کیفیت عالی

پرسشنامه محقق ساخته  Made questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته ـ به انگلیسی معادل علمی Made questionnaire ـ پرسشنامه ای است که محقق با در دست داشتن تعریف دقیق مسئله تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و جامعه آماری، خود دست به کار شده و سوالات و پرسش ها را طراحی میکند.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته Questionnaire validity and reliability

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته توسط خود محقق سنجیده میشود. پایایی اغلب پرسشنامه های محقق ساخته دانشگاهی از طریق ضریب آلفای کرونباخ نرم افزار SPSS اندازه گیری میشود. روایی پرسشنامه های محقق ساخته دانشگاهی به شیوه اتفاق نظر اساتید دانشگاه میباشد. تایید پرسشنامه، گویه ها و سنجه ها و متغیرهای بکار رفته و درک معنی اصیل پرسشنامه در طراحی، اجرا و پیاده سازی توسط استاد واحد پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به معنی تایید روایی پرسشنامه به شیوه اتفاق نظر اساتید میباشد.

موضوع پرسشنامه محقق ساخته:

پرسشنامه محقق ساخته رعایت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در محل کار

برخی سوالات این پرسشنامه :

 

مفهوممولفهردیفسوالاتکاملاً موافقمموافقمتاحدودی موافقممخالفمکاملاً مخالفم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم

 

 

عدالت توزیعی۱مبلغ حقوق دریافتی من منصفانه است.
۲موقعیت هایی که برای ارتقاء در سازمان دارم، منصفانه است.
۳موقعیت هایی که من برای پیشرفت حرفه ای در سازمان دارم، منصفانه است .
۴برنامه زمانبندی کاری ام در طول روز و هفته منصفانه است.
۵حجم کار و فعالیت های محوله به من ، منصفانه است.
۶ترکیب مزایا و منافع پرداختی سازمان به من، منصفانه است.
۷نحوه ارزیابی عملکرد من از طرف سازمان منصفانه است.
۸با توجه به میزان مسئولیت پذیری ام، پاداش پرداختی سازمان به من منصفانه نیست.
۹با توجه به آموزش هایی که گذرانده ام، پاداشی که سازمان به من داده است، منصفانه است.
۱۰با توجه به سطح تلاشم، پاداشی که سازمان به من داده است منصفانه است.
۱۱با توجه به سطح توانایی هایم، پاداشی که سازمان به من داده است، منصفانه بوده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت رویه ای

 

 

 

 

 

 

مولفه

۱۲من در سازمان به آنچه سزاوار بوده ام، رسیده ام.
۱۳به شکایاتم به طور اثربخش تا رسیدن به نتیجه نهایی رسیدگی نشده است.
۱۴وقتی برای من مشکلی پیش می آید، زمانی که سازمان برای رسیدگی به حل مشکلات من صرف می کند، درحد لازم و معمول است.
۱۵وقتی برای من مشکلی پیش می آید،خدماتی که سازمان برای حل مشکل من ارائه می دهد، به حدکافی مطلوبیت و انعطاف پذیری دارد.
۱۶فرآیندی که بر طبق آن در مورد حقوق من تصمیم گیری می شود، منصفانه است.
۱۷فرآیندی که در طی آن در مورد ارتقاء من تصمیم گیری می شود، منصفانه است.
۱۸رویه هایی که تعیین می کنند من صاحب موقعیتهای پیشرفت حرفه ای شوم، منصفانه نیست.
۱۹خط مشی هایی که برنامه زمان بندی کار مرا تنظیم می کنند، منصفانه هستند.