پی اچ دی پروپوزال

پروپوزال بازاریابی شبکه ای و افزایش فروش

14,000 ت

پروپوزال بازاریابی شبکه ای و افزایش فروش

 Network marketing strategies 

استراتژی بازارایابی شبکه ای یکی از اثربخش ترین رویکردهای بازاریابی در سازمان هاست. از سویی نیز، استراتژی ها ابزاری هستند که سازمان می تواند بدان وسیله به هدف های بلندمدت خود دست یابد. به منظور اینکه سازمان بتواند حداکثر توان استراتژیک خود در این عرصه دست یابد، بررسی ابعاد استراتژیک آن نیز ضرورت دارد. ضرورتی که محقق در این تحقیق نقش ویژه ای بر آن قائل است، بررسی استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات سازمان، قبل و بعد از بکارگیری شاخص های بازاریابی شبکه ای در سازمان است.

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری , , , , منابع پایان نامه ارشد مدیریت, پروپوزال روش تحقیق مدیریت, سمینار مدیریت, پروژه دانشگاهی ارشد مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریتی, پرسشنامه استاندارد مدیریتی؛ موضوع اصلی تحقیق: , ,

پروپوزال آماده مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته مدیریت, فصل دوم پایان نامه؛ ارشد و دکتری ؛ کیفیت عالی

پروپوزال آماده روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

موضوع:

پروپوزال بازاریابی شبکه ای و افزایش فروش

 Network marketing strategies 

 

در پیشینه مشابهی ثانوی حسینی (۱۳۹۲) در تحقیقی چنین بیان کرد که عدم شناخت کافی در زمینه بازاریابی شبکه ای در ایران سبب شده است تا از یک طرف برخی شرکتها با استفاده از عدم آگاهی حاکم دست به سوء استفاده زده و با عنوان بازاریابی شبکه ای اقدامات سودجویانه ای را به انجام برسانند و منجر به پیدایش معضلی به نام شرکتهای هرمی گردند و از سوی دیگر شرکتها و سازمانهای مختلف نیز به دلیل سوء استفاده های مذکور، از به کارگیری این ابزار نوین تجارت بی بهره باشند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در بکارگیری بازاریابی شبکه ای در فروشگاههای شبکه ای بوده است که بدین منظور ۳۸۴ بازاریاب شبکه ای که از هفت شرکت موجود بازاریابی شبکه ای هستند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.که به پرسشنامه ها پاسخ گفتند. در پایان از نتایج بدست آمده از این پرسشنامه که از روش تحلیل عاملی و آزمون t و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته، نشان داد که متغیرهای کیفیت اطلاعات وب سایت، کیفیت سیستم وب سایت، کیفیت خدمات، انگیزش و ویژگی کالاهای ارائه شده بر مشارکت بازاریابان اثر معناداری دارند.

همچنین در پیشینه مشابه دیگری عبدالهی (۱۳۹۳) در تحقیق بیان کرد که اجرای بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای نوین بازاریابی منجر به برون رفت دفاتر خدمات مسافرتی از وضعیت رو به افول کنونی می‌گردد. هدف تحقیق حاضر، اولویت‌بندی عوامل موثر بر بازاریابی شبکه‌ای در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است. مدل نظری تحقیق، الهام گرفته از مدل عوامل موثر بر اجرای بازاریابی شبکه‌ای چویرود و گانتاونگ وان است. داده‌های اولیه از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. پرسشنامه در بازه زمانی خرداد و تیر ماه ۱۳۹۳ در میان مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران توزیع شد. از میان پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، ۳۱۰ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی عوامل تحقیق از آزمون نسبت موفقیت و برای اولویت‌بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ۱۱ عامل تحقیق (محصول، مکان، قیمت، ترفیع، فرآیند، مردم، جنبه‌های ظاهری، مدیریت، مالی، نیروی انسانی و قانونی) بر بازاریابی شبکه‌ای موثر بود و ۱ عامل (رقابتی) بر بازاریابی شبکه‌ای موثر نبود. عوامل به پنج اولویت تقسیم شد. اولویت اول عامل محصول، اولویت دوم عامل جنبه‌های ظاهری، اولویت سوم عوامل مکان، قانونی، ترفیع و قیمت، اولویت چهارم عوامل مدیریتی، نیروی انسانی و فرآیند و اولویت پنجم عوامل مردم و مالی شد.