پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

چگونه از مقاله بیس استفاده کنیم

برای نوشتن پروپوزال دکتری چگونه از مقاله بیس استفاده کنیم

بعد از اینکه دانستیم چگونه مقاله بیس پیدا کنیم و اینکه تعریف مقاله بیس و معنای آن چیست و سایت های دانلود مقاله بیس را پیدا کردیم، نوبت به این میرسد که اصلا چگونه از مقاله بیس برای نوشتن پروپوزال دکتری استفاده کنیم؟

مقاله بیس چیست؟

مقاله بیس یا همان مقاله مبنا مقاله ای است که قصد داریم از اجزای آن برای نوشتن یک طرح پژوهشی استفاده کنیم. حال این طرح پژوهشی میتواند یک پروپوزال دکتری یا کارشناسی ارشد باشد، یک پایان نامه و رساله دکتری یا حتی برای نوشتن مقاله ای دیگر هم میتوان از مقاله بیس استفاده کرد.

تقسیم بندی اجزای مقاله بیس

مقاله بیس را به اجزای پنج شش گانه تقسیم میکنیم و برای بسط هر جزء در پژوهش خودمان به کار میبریم. مثلا سوالات تحقیق، بیان مسئله، مدل تحقیق، روش تحقیق و روش های مدلسازی و مانند آن.

چه بخش هایی از مقاله بیس را استفاده نکنیم؟

بخش هایی مثل پیشینه تحقیق که عینا در مقاله بیس ما آماده شده و پیشینه های متعددی را مرور کرده ما نباید کپی کنیم و در پژوهش خودمان استفاده کنیم. میتوانیم از مرور ادبیاتی که خودمان آماده میکنیم، همچنین متناسب با مطالعه موردی تحقیق خودمان، مقاله های دیگری بیابیم و به عنوان پیشینه و سوابق تحقیق به کار بریم.

اجزای مقاله بیس را دقیقا به کار ببریم؟

از نظر پی اچ دی پروپوزال، نه ما میتوانیم اجزای مقاله بیس انتخابی را تعدیل Moderate کنیم. مثلا مدل مفهومی آن را متحول کنیم، سوالات را تغییر دهیم و اساسا شاخص هایی که خودمان انتخاب کرده ایم را نیز در آن دخیل کنیم.

مقاله بیس مروری باشد یا علمی پژوهشی و تحلیلی

مقاله بیسی پیدا کنید که دارای مدل مفهومی باشد. سوالات تحقیق در آن روشن شده باشد و با روش انتخاب شما خواه روش کمی یا روش کیفی و یا آمیخته Mix method همخوان باشد. مقالات مروری هم در تکمیل کردن بیان مسئله یا مرور ادبیات تحقیق پروپوزال یا پایان نامه دکتری ما مفید خواهند بود.

مقالات آموزشی مرتبط