پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

تفاوت پدیدارشناسی و گراندد تئوری

تفاوت پدیدارشناسی و گراندد تئوری به زبان ساده

Phenomenology and Grounded theory differences

در کتاب های گراندد تئوری در حوزه نظریه داده بنیاد گلیزر، نظریه بنیادی گراندد تئوری را  در پژوهش ها و پایان نامه های دکتری که به روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد Grounded Theory نوشته میشود، دارای ویژگی های زیر برشمرده اند:

۱ـ رویکرد تحقیق استقرایی است که طی آن پژوهشگر سعی در یافتن فرایند هایی دارد که انسان در هنگام مواجهه با یک پدیده در صحنه اجتماعی با ان برخورد می کند.

۲ـ بر مشاهده و ارتباطات شهودی میان ویژگی متغیرها تاکید دارد. (در رساله های دکتری و پایان نامه های مبتنی بر گراندد تئوری ما بر ویژگی متغیرها تاکید داریم)

۳ـ از بررسی و آزمون قضایا در ذهن پژوهشگر یک نظریه (بسترزاد) شکل می گیرد.

۴ـ لزوما و همیشه منجر به شکل گیری نظریه نمی شود.

در بیان تفاوت پدیدارشناسی و گراندد تئوری

در قیاس با گراندد تئوری در روش تحقیق پدیدار شناسی به انگلیسی Phenomenology ما با ایده های کلی زیر مواجه هستیم:

۱ـ هدف از آن کشف و درک تجارب زیسته ی افراد یا تجارب زندگی آن ها از طریق تحلیل توصیفات ذهنی از موقعیت است.

۲ـ برای اهداف اکتشافی و توصیفی پدیده ها مناسب به نظر می رسد.

۳ـ طرح تحقیق در این مطالعه باید به گونه ای باشد که ضمن دستیابی به معانی که تجارب برای مشارکت کنندگان دارد ماهیت و ذات پدیده نیز در خلال تحقیق حفظ شود.

پیشنهاد پی اچ دی پروپوزال برای شما: