درباره این بخش از پی اچ دی پروپوزال

آموزشی

روش تحقیق همبستگی

در روش تحقیق همبستگی، هدف آن است که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و یا خیر و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است. روش معادلات ساختاری