پی اچ دی پروپوزال
مرور برچسب

انتقال تکنولوژی

پروژه مدیریت ریسک انتقال تکنولوژی

 مقدمه: چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پس اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند.…