پی اچ دی پروپوزال
مرور برچسب

عملکرد

پروژه تبلیغات، بازاریابی، رقابت و عملکرد سازمان

پروژه سمینار تبلیغات، بازاریابی، رقابت و عملکرد سازمان مقدمه: چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پس اجرای فرایندهایی چون…