پی اچ دی پروپوزال
مشاوره پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت

معنای پیش پروپوزال چیست

دانشگاه قبل از پروپوزال پایانی از ما خواسته یک نمونه پیش پروپوزال Pre-proposal بنویسیم این یعنی چی؟

برای نوشتن پروپوزال پایان نامه، شما باید موافقت اساتید، گروه و دانشکده را جلب کنید. پیش پروپوزال شامل بندهای اساسی یک پروپوزال است که دیدگاه و نگرش شما نسبت به موضوع را تعیین میکند و میزان آمادگی تان برای نوشتن پروپوزال پایان نامه و رساله دکتری یا کارشناسی ارشد را می سنجد.

Pre در معنای پیشوندی پیش و Proposal در معنای طرح پیشنهادی شما به دانشگاه برای انجام پایان نامه است.

معمولا در پروپوزال های کیفی یا آمیخته مقطع دکتری مدیریت، سوالات پژوهش، روش تحقیق و مسئله ای که قرار است به آن پرداخته شود در معرفی پروپوزال یا پیش پروپوزال رساله دکتری مطرح میشود. همچنین در نمونه پیش پروپوزال تقدیمی به دانشگاه، بهتر است به مدل های مفهومی منتخب و یا چارچوب نظری Theoretical framework خود نیز به اجمال اشاره کنید.

برای آماده سازی پیش پروپوزال نیاز به موضوع عینی و ملموسی دارید که ماهیت طراحی مدل در آن گنجانیده شده باشد؛ بهترین عملکرد برای ارائه یک پیش پروپوزال دکتری، ضمیمه نمودن یک یا چند نمونه ایبوک بیس یا مبناست که دارای مدل هایی همسو با پروپوزال و طرح پیشنهادی شما باشد. البته مقاله بیس هم قابل ارائه است اما شما را به مسیری میکشاند که دچار ابهام و دردسر میشود. فرق و مزیت اصلی کاربرد ایبوک بیس در هنگام پیشنهاد پروپوزال اولیه، این است که ایبوک بیس ها دارای بخش های متعدد و کاملی هستند که هر بخش، بخش دیگر را پوشش میدهد و چارچوب نظری و پژوهشی جامعی در بر دارد.

مقالات آموزشی مرتبط